Make your own free website on Tripod.com

besmele.gif

ANASAYFA | Namaz Hocasi | Hz. MUHAMMED (S.A.S) | Esma-ul Hüsna | KUR'AN-I KERIM | Osmanli Tarihi | Ibretlik Resimler | Sami Yusuf
Dagilma Devri

 DAĞILMA DÖNEMİ
        19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
                  
                  19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİ SARSAN OLAYLAR:
                  1)- Sırp İsyanı(1804)
                  2)- 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması
                  3)- Yunan İsyanı
                  4)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması
                  5)- Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa'nın İsyanı
                  6)- Kırım Savaşı(1853-1856)
                  7)- 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)
II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)

SIRP İSYANI (1804)
Sebepleri:
1)- Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde
etkili olması
2)- Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan'ın sık sık
el değiştirmesi
3)- Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları
4)- Rusyanın kışkırtması
İsyan:
Bu sebeplerden dolayı 1804'de KARA YORGİ liderliğinde Sırplar ayaklandı.
II. MAHMUT
  NOT: Osmanlı Devletinde "Milliyetçilik"
                  akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk SIRPLAR'dır.
                  
                   Sırplarla İlgili Antlaşmalar:
                  1)- 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan BÜKREŞ ANTLAŞMASI'nda Sırplara
                  bazı
                  haklar verildi.
                  2)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan EDİRNE ANTLAŞMASI'nda Sırplara
                  özerklik verildi.
                  3)- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERLİN ANTLAŞMASI'nda Sırbistan
                  bağımsızlığına kavuştu.
                  
                  1806-1812 OSMANLI-RUS SAVAŞI:
                   Sebepler:
                  1)- Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırması.
                  2)- Rusya'nın Eflak-Boğdan'ı işgal etmesi.
                   Savaş:
                  * Rusların Eflak-Boğdan'ı işgal etmesi karşısında Fransa'nın etkisiyle Osmanlı
                  Devleti Rusya'ya
                  savaş ilan etti. Osmanlı-Fransız yakınlaşması karşısında İngiltere Rusya'nın
                  yanında yer aldı.
                  * İngilizler Ruslara destek için donanmalarını İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'a sadece denizden
                  yapacakları bir saldırıyla başarılı olamayacaklarını anlayarak geri döndüler. Bu defa
                  Mısır'a
                  saldıran İngilizleri Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa püskürtttü.
                  * Fransa 1807'de Rusya ile "Tilsit Antlaşmasını" imzalayarak, dostluk kurdu. Yalnız kalan Osmanlı
                  Devleti İngiltere'ya yaklaştı. İngiltere ile " Çanakkale (Kale-i Sultaniye)" antlaşmasını
                  imzaladı.
                  * Bu arada Ruslar Osmanlı topraklarında ilerliyordu.
                  * Avrupa'da siyasi ortam yeniden değişti. Fransa ile
                  Rusya'nın arası yeniden açıldı. Rusya'ya silahlarını çeviren Fransa bu defa Osmanlı Devleti'nin
                  yanında yer aldı. Fransa'ya güvenemeyen Osmanlı Devleti Rusya ile BÜKREŞ ANTLAŞMASINI imzalayarak
                  savaşı sona erdirdi.
                   Sonuç:
                  Ruslarla BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı.(1812)
                  1)- İki devlet arasında Tuna nehri sınır olacak.
                  2)- Ruslar Beserabya hariç işgal ettiği yerleri geri verecek.
                  3)- Sırplara bazı haklar verilecekti.
                  YUNAN İSYANI
                   SEBEPLERİ:
                  1)- Fransız ihtilalinin milliyetçilik, bağımsızlık gibi fikirlerinin etkisi
                  2)- Rusya'nın ve Avrupa Devletleri'nin kışkırtması
                  3)- 1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları
                  
                   İSYAN:
                  1821'de Mora'da başlayan isyan kısa sürede büyüdü. Osmanlı hükümeti Mısır Valisi Mehmet Ali
                  Paşa'dan yardım istedi. M.Ali Paşa yardım karşılığında II.Mahmut'tan Mora ve
                  Girit valiliklerinin
                  kendisine verilmesini istedi. Osmanlı ve Mısır donanması isyanı bastırdı ve NAVARİN
                  limanına
                  çekildi. Ancak Yunan isyanının bastırılması Batılıların işine gelmedi. İngitere,
                  Fransa, Rusya ve
                  Avusturya Osmanlı devleti'ne ültimatom vererek Yunanistan'a bağımsızlık verilmesini istediler. Bu
                  istek reddedilince Osmanlı ve Mısır donanmasını NAVARİN de yaktılar. Rusya Osmanlı'ya
                  savaş ilan  etti.
                  
                    NOT: Navarin olayı Osmanlı Donanmasının
                  yaşadığı 4 felaketten biridir. Birincisi 1571 İnebahtı,
                  İkincisi 1770 Çeşme, Üçüncüsü 1827 Navarin, Dördüncüsü 1853 Sinoptur.
                  
                  1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞI
                   SEBEPLERİ:
                  1)- Ruslar'ın sıcak denizlere inmek istemesi
                  2)- Osmanlının Rusya'dan Navarin'de yakılan donanmanın zararını talep etmesi
                  3)- Osmanlı'nın Yunanlılar ve azınlıklarla ilgili Avrupa Devletlerinin ve Rusya'nın isteklerini
                  reddetmesi.
                   SAVAŞ:
                  Bu sebeplerden Rusyanın saldırısıyla savaş başladı. Ancak Osmanlı Devleti böyle bir
                  savaşa hazır  değildi.
                  ÇÜNKÜ:
                  1)- Donanması Navarin'de yakılmıştı.
                  2)- 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE ordusu
                  yeni kurulmuştu.
                  3)- Yunan ayaklanmasından dolayı bütün Avrupa Osmanlının karşısındaydı.
                   SONUÇ:
                  Rusların ilerleyerek doğuda Erzurum'a, batıda Edirne'ye kadar gelmeleri üzerine Osmanlı devleti barış
                  istedi. Rusyayla EDİRNE ANTLAŞMASI imzalandı.(1829)
                    EDİRNE ANTLAŞMASI (1829)
                   Maddeleri:
                  1)- Eflak-Boğdan ve Sırbıstan'a özerklik verildi.
                  2)- Yunanistan bağımsız olacaktı.
                  3)- Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecekti.
                  4)- Prut nehri sınır olacaktı.
                  5)- Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecekti.
                  
                    NOT: Osmanlı Devletinde bağımsızlığını
                  elde eden ilk azınlık YUNANİSTAN'dır.
                  
                  NOT: Osmanlının Yunan isyanı ve Rus savaşıyla uğraşmasını fırsat bilen Fransa
                  1830' da
                  CEZAYİR i işgal etti.
                  
                       MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN
                  İSYANI (Denize düşen yılana sarılır.)
                   SEBEPLERİ:
                  1)- Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı
                  Mehmet Ali Paşa'ya
                  vaad edilen yerlerin verilmemesi
                  2)- Mehmet Ali Paşa'nın Navarin olayından sonra padişahtan izin almadan ordu ve donanmasını
                  geri
                  çekmesi.
                  3)- 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yardım istenildiği halde Mehmet Ali Paşa'nın yardım
                  göndermemesi
                   İSYAN:
                  II.Mahmut Mehmet Ali Paşa'yı görevden almak için hazırlanırken Mehmet Ali Paşa'nın oğlu
                  İbrahim
                  Paşa, üzerine gönderilen padişah kuvvetlerini yenerek Konya'ya ilerledi. Bu zor durum karşısında
                  padişah yabancı devletlerden yardım istedi. İngiltere ve Fransa bu isteğe kayıtsız kaldılar.
                  II.
                  Mahmut son çare olarak (denize düşen yılana sarılır diyerek) Rusya'dan yardım istedi. Bir Rus
                  donanması İstanbul boğazını geçerek Büyükdere önlerine demirledi.Osmanlı Rus yakınlaşması
                  İngiltere
                  ve Fransa'yı telaşlandırdı. Hemen devreye girerek Mehmet Ali Paşa ya baskı yaptılar. Bunun
                  üzerine
                  Mehmet Ali Paşa ile II.Mahmut arasında KÜTAHYA ANTLAŞMASI imzalandı.(14 Mayıs 1833)
                   KÜTAHYA ANTLAŞMASI(14 Mayıs 1833)
                  1)- Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valiliği de verilecek.
                  2)- Oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana Muhassıllığı (O bölgenin
                  vergilerini
                  toplama hakkı) verilecek.
                  
                   NOT: Bu antlaşma Mısır sorununu geçici
                  olarak çözmüş fakat iki tarafta bu anlaşmadan memnun
                  olmamıştır.
                  
                  NOT: Kütahya antlaşmasına rağmen kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusyayla HÜNKAR İSKELESİ
                  antlaşmasını imzalamıştır.(1833)
                  
                   HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI (8 Temmuz
                  1833)
                  1)-Osmanlı bir saldırıya uğrarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı
                  ödeyecek.
                  2)-Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı boğazları kapatacak. (İngiltere ve Fransa'ya karşı)
                  3)-Bu antlaşma 8 yıl sürecek.
                   ÖNEMİ:
                  1)-Rusya bu antlaşmayle boğazlar üzerinde büyük avantaj sağlayıp,Karadenizdeki güvenliğini artırmış
                  oldu.
                  2)-Bu antlaşmayla BOĞAZLAR MESELESİ ortaya çıkmıştır.
                  3)-Bu antlaşma Osmanlının boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BAŞINA kullandığı
                  son
                  antlaşmadır.
                  
                   NOT: Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar
                  meselesinde İngiltere'nin desteğini kazanmak için İngiltere
                  ile 1838 BALTA LİMANI Antlaşmasını imzalamıştır.Bu antlaşma ile İngiltereye çok
                  geniş ekonomik
                  haklar verilmiş, Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırılmış böylece Osmanlı
                  ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır.
                  
                   AÇIKLAMA: Kütahya antlaşması fazla uzun sürmedi. 1839'da Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını
                  ilan etti. Oğlu
                       İbrahim Paşa üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerini NİZİP'te yendi.İngiltere ve Fransa
                  Hünkar
                       İskelesi antlaşmasına dayanarak Rusyanın boğazlara egemen olmasından çekindiklerinden
                  hemen
                       devreye girerek MISIR konusunda Londra'da uluslararası bir konferans düzenlendi.
                  
                   NOT: Nizip yenilgisi haberi İstanbul'a gelmeden
                  II. Mahmut ölmüş, yerine Abdülmecid padişah
                     olmuştur.
                  
                  II.MAHMUT DÖNEMİNDE ASKERİ ALANDA YAPILAN
                  ISLAHATLAR:
                   1)-Alemdar Mustafa Paşa,Nizam-ı Cedit ordusunun yerine Sekban-ı Cedit Ordusunu kurdu.
                   2)-II.Mahmut Alemdar Mustafa Paşanın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Ceditin yerine EŞKİNCİ OCAĞINI
                  kurdu.
                   3)-1826'da Yeniçeri Ocağını kaldırarak(Vakayı Hayriye Olayı) yerine ASAKİR-İ MANSURE-İ
                  MUHAMMEDİYE
                    ordusu kuruldu.
                   4)-Yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu tümen, tabur, bölük gibi birliklere ayrıldı.
                    Eğitimi için Prusya'dan subaylar getirildi. Avrupaya subaylar gönderildi.
ABDÜLMECİT DÖNEMİ(1839-1861)

LONDRA KONFERANSI (1840) (Mısırla ilgili)
Katılan Devletler: İngiltere,Avusturya,Prusya,Rusya ve Osmanlı Devleti
Maddeleri:
1)-Mısır Valiliği,babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa'ya verilecek, fakat hukuki yönden
Osmanlı'ya bağlı kalacak.
2)-Mısırda vergiler padişah adına toplanacak, dörtte biri İstanbul'a gönderilecek.
3)-Suriye,Adana ve Girit Osmanlı'ya geri verilecek.
Sultan Abdülmecid
 NOT: Bu anlaşmayla Mısır
                  iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı imtiyazlı bir eyalet
                     haline geldi.
                  
                   LONDRA KONFERANSI (1841) (Boğazlarla ilgili):
                    Hünkar antlaşmasının süresi bitince Londra'da bir konferans toplandı. Toplantıya İngiltere,
                    Rusya,Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti katıldılar. Londrada imzalanan boğazlar
                    sözleşmesine göre;
                     Boğazlar Osmanlı Devleti'nin olacak,ancak Osmanlı barış halindeyken boğazlar bütün savaş
                  gemilerine
                     kapatılacaktı.
                  
                   ÖNEMİ:
                    1)-Bu sözleşme ile boğazlar,devletlerarası bir statü kazandı.
                    2)-Osmanlının boğazlar üerindeki hükümranlık haklarına kısıtlama getirilmiştir.
                    3)-Rusya boğazlar üzerindeki üstünlüğünü kaybederken, Fransa ve İngiltere Akdenizdeki güvenliklerini
                     artırmışlardır.
                  
                         TANZİMAT FERMANI (3 Kasım
                  1839)
                   Padişah: Abdülmecid  Sadrazam:Mustafa Reşid Paşa
                   Tanzimat Fermanının İlan Sebepleri:
                     1)-Avrupalı Devletlerin iç işlerimie karışmasına engel olmak.
                     2)-Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak.
                     3)-Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği
                  
                    Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi.
                  
                   NOT: Tanzimat Fermanının ilanıyla
                  Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış(Tanzimat Devri) ve bu devir
                     1876'ya kadar devam etmiştir.
                  
                    Tanzimat Fermanında yer alan konular:
                    1)-Azınlıkların, can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.
                    2)-Vergi sistemi yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak.
                    3)-Askerlik OCAK görevinden, VATAN görevi haline getirilecek. Azınlıklarda askere alınacak.
                    4)-Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecek.
                  
                    Tanzimat Fermanının Özellikleri:
                    1)-En önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her
                  gücün üstünde
                      olduğunun ifade edilmesidir.
                    2)-Tanzimat Fermanı ANAYASACILIĞA ve DEMOKRASİYE(hukuk devletine, yani hukukun üstünlüğü esasına
                      dayanan devlet anlayışına)geçişin (BATILILAŞMANIN) ilk aşamasıdır.
                    3)-Bu fermanın hazırlanmasında halkın bir rolü ve baskısı yoktur. Padişah Abdülmecit,
                  Mustafa Reşid
                      Paşanın telkiniyle Mısır meselesinde Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak için bu fermanı
                      ilan etmiştir.
                  
                           KIRIM SAVAŞI (1853-1856)
                   SEBEPLERİ:
                    1)-Rusyanın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri. (Rusya Osmanlıyı HASTA ADAM olarak nitelendiriyor
                  ve
                     ölmeden topraklarının paylaşılmasını istiyordu. İngiltere Osmanlının toprak
                  bütünlüğünden yana
                     olduğunu belirterek bu isteği reddedince Rusya tek başına hareket etti.)
                    2)-Kutsal Yerler Meselesi:Rusya İstanbul'a bir elçi göndererek Ortodoks kilisesinin kutsal yerlerle
                     ilgili isteklerinin onaylanmasını istemiş,Osmanlı bu isteği reddetmişti.
                    3)-Rusya'nın 1848 İhtilallerinin Avrupa'da meydana getirdiği karışıklıklardan yararlanmak
                  istemesi.
                     (Avusturya'ya karşı bağımsızlık savaşı veren Macarlar Avusturya ve Rusya birlikleri
                  tarafından
                     yenilmişti. Rusya Osmanlıya sığınan bu Macarların iadesini istemişti.)
                       Bu sebeplerden dolayı savaş Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1853'de başladı. Osmanlı
                     donanması SİNOP'ta Ruslar tarafından yakıldı. 1854'te İngiltere ve Fransa Osmanlı
                  Devleti'nin
                     yanında yer aldı. Sivastopol kalesi kuşatılarak alındı. Yenilen Rusya ile PARİS ANTLAŞMASI
                     imzalandı.(1856)
                  
                    NOT: Kırım Savaşında İngiltere,
                  Fransa,Sardunya ve Piyomento Osmanlı Devletinin yanında savaşa
                       girdi. Avusturya ise Eflak-Boğdan'ı işgal ederek destek verdi.
                  
                    NOT: Osmanlı Devleti ilk dış borcu Kırım savaşı sırasında İngiltere'den
                  aldı.(1854)
                  
                    NOT: Osmanlı Devleti Paris anlaşması sırasında Avrupalı devletlerin tam desteğini kazanmak
                  için
                       azınlıklara geniş haklar tanıyan ISLAHAT FERMANINI ilan etti.
                  
                   PARİS ANTLAŞMASI(1856):
                    Katılan devletler:Osmanlı,Rusya,İngiltere, Fransa, Piemento, Sardunya, Avusturya ve Prusya
                    MADDELERİ:
                     1)-Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve toprakları Avrupa Devletlerinin koruyuculuğu
                       altında kalacak.
                       AÇIKLAMA :Bu madde Osmanlının egemenlik haklarına gölge düşürmesine rağmen,
                  bir süre Rus
                            tehlikesini ortadan kaldırmıştır.
                     2)-Boğazlar konusunda 1841 boğazlar sözleşmesi geçerli olacak.
                     3) Rusya ve Osmanlı Devleti Karadenizde savaş gemisi ve tersane bulundurmayacak.
                  
                       AÇIKLAMA:Kırım Savaşına katılan İngiltere'nin en büyük kazancı
                  Rusya'nın Karadeniz'deki
                           tersane ve gemilerinin kaldırılmasıdır. Böylece Akdeniz'i tehdit edebilecek
                           Rusyanın etkinliğini kırmış,çıkarlarının devamını sağlamıştır.
                  
                       AÇIKLAMA:Kırım Savaşından sonra Rusya sıcak denizlere inmek için başka
                  bir yol arayarak
                           Balkanlarda PANSLAVİZM politikasına ağırlık vermiştir.
                  
                       AÇIKLAMA:Osmanlı Devleti Savaşı kazanmasına rağmen anlaşmanın
                  Karadenizle ilgili maddesi ve
                           Islahat yapma zorunluluğu anlaşmanın olumsuz yönleridir.
                  
                  KIRIM SAVAŞININ ÖNEMİ:
                   1)-Avrupalılar ilk defa Kırım savaşında Osmanlı Devletine tam destek verdiler.
                   2)-Osmanlı Devleti İlk defa dış borç aldı.
                   3)-Osmanlı Donanması 4. kez Sinopta yakıldı. (İnebahtı,Çeşme,Navarin ve Sinop)
                   4)-Osmanlı Devleti Islahat Fermanını yayınladı.
                  
                            ISLAHAT FERMANI(1856)
                   Dış Gelişme: Kırım Savaşı  Padişah: Abdülmecid
                  
                   Paris anlaşması görüşmeleri sürerken Islahat Fermanı ilan edilmişti.(1856)
                   Bu Fermanla ilgili bir madde Paris Anlaşmasında da yer aldı.
                  
                   AÇIKLAMA: Islahat Fermanı kaynağını ve ortaya çıkış nedenini yabancı
                  devletlerden almaktadır. Bu
                       Fermanın esasları Fransa'nın ısrarı ile Avusturya,İngiltere ve Fransa tarafından
                       belirlenmiştir. Osmanlı Devleti Paris antlaşması şartlarını lehine çevirmek için
                  bu fermanı
                       ilan etmiştir.
                  ISLAHAT FERMANINININ MADDELERİ:
                    1)-Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul,kilise ve hastane açma hakkı verilecek.
                    2)-Azınlık ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecek
                    3)-Azınlıklar da bütün devlet memurluklarına girebilecek.
                    4)-Askerlik işleri yeniden düzenlenecek,azınlıklardan askerlik için bedel kabul edilecek.
                    5)-Vergi sistemi yeniden düzenlenecek. İltizam usulü kaldırılacak.
                    6)-Mahkemelerde herkes inancına göre yemin edecek, karma mahkemeler kurulacak.
                  
                    AÇIKLAMA: Islahat Fermanı müslümanlar ile hırıstiyanlar arasında eşitlik sağlamayı
                  amaçlayan bir
                         belgedir.
                            ABDÜLAZİZ DÖNEMİ(1861-1876)
Bu Dönemde olan önemli olaylar:
1)-Rusyanın Balkanlarda panslavizm idealini yaymaya başlamasıyla isyanlar başlamıştır.
(Sırp,Karadağ,Bosna-Hersek,Romen(Eflak-Boğdan) ve Bulgar isyanları ortaya çıkarak "Balkan
Bunalımı"na zemin hazırlandı.
2)-Girit'teki Rumlar ayaklanarak Yunanistan'a bağlanmak istediler. Avrupalıların duruma müdahalesiyle
Osmanlı Devleti HALEPA FERMANI'nı ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir.
3)-Mısır Hidivi(valisi) İsmail Paşa'nın gayretleri ve Fransa'nın desteğiyle 1869'da Süveyş Kanalı
açılmış, böylece coğrafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz yeniden canlanmıştır.
Sultan Abdülaziz
  NOT: Bu durum Avrupalı devletlerin
                  Mısıra sahip olma arzunu artırmıştır.
                  
                   4)-Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıştır.
                   5)-Avrupalı Devletler azınlıklarla ilgili ağır istek ve tehditlerden oluşan BERLİN MEMARANDUM'unu
                  ilan
                    ettiler.
                   6)-Avrupada önemli gelişmeler görülmüş, İtalya(1870), ve Almanya(1871) siyasi birliklerini tamamlayarak
                    siyasi güç olarak ortaya çıktılar.
                   7)-Abdülaziz, GENÇ OSMANLILAR tarafından tahttan indirilmiş, yerine V.MURAT getirilmiştir.(Abdülaziz
                    tahttan indirildikten sonra Feriye Sarayın'da hapis hayatı yaşadı.Burada damarları kesik vaziyette
                    bulundu.)
                             V.MURAT DÖNEMİ
V. Murat Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonucu padişah oldu.(1876) Ancak sağlığının yerinde
olmadığı görüldü. Bu durum karşısında başta Mithat Paşa olmak üzere önde gelen devlet adamları
V. Murat'ın yerine Meşrutiyeti ilan etme sözü veren II.Abdülhamit'i tahta çıkardılar.
V. MURAT
      II.ABDÜLHAMİT DÖNEMİ
                  (1876-1909)
I.MEŞRUTİYETİN İLANI:(1876)
Padişah: II.Abdülhamit
İlanda Etkili Olan Grup: Jön Türkler(Genç Osmanlılar)
Savundukları Düşünce: Osmanlıcılık
Meşrutiyet nedir: Krallık yada padişahlıkla yönetilen ülkelerde kralın yanında bir meclisin
(parlamento) bulunmasıdır.
II. ABDÜLHAMİD
 Meşrutiyeti ilan etmeye söz
                  veren Sultan II. Abdülhamit verdiği sözü yerine getirerek Mithat ve Sait
                  Paşaların hazırladığı KANUN-İ ESASİ'yi (anayasa) kabul ederek Meşrutiyeti ilan
                  etmiştir.(23 Aralık 1876)
                  
                   KANUN-İ ESASİYE GÖRE:
                    Osmanlı Meclisi AYAN ve MEBUSAN meclislerinden oluşacaktı. Ayan Meclisini Padişah Mebusan Meclisini
                    ise halk seçecekti.(18 bin Yahudi bir, 107 bin hırıstiyan bir, 133 bin müslüman bir milletvekili
                    seçecekti.) Seçilen milletvekilleri 20 Mart 1877'de toplanarak çalışmalarına başlamıştır.
                  Bu arada
                    Rusların bazı tavizler istemesi üzerine Meclis Rusya'ya karşı savaş ilanına karar vermiştir.
                  Bu
                    savaşta Osmanlı Devletinin büyük kayıplar vermesi üzerine Abdülhamit Kanun-i Esasinin 113.maddesine
                    dayanarak 14 Şubat 1878'de meclisi kapatmıştır.Böylece "Birinci Meşrutiyet" sona ermiştir.
                  
                   NOT: I.Meşrutiyetle halk, ilk olarak dolaylı
                  da olsa yönetime katılmıştır.
                  
                   NOT: I.Meşrutiyetin ilanını hızlandıran en önemli dış gelişme,1876 da İstanbulda
                  toplanan TERSANE
                     KONFERANS'ında Avrupalıların azınlıklarla ilgili isteklerine engel olunmak istenmesidir.
                  
                  İSTANBUL (TERSANE) KONFERANSI (1876) :
                    Rusyanın Panslavist politikasıyla Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmaya başlaması İngiltere'nin
                   çıkarlarına aykırıydı. Bu yüzden İngiltere Balkan Milletlerinin sorunlarına çözüm bulmak
                  amacıyla
                   İstanbul'da Milletlerarası bir konferansın toplanmasını sağladı.Konferansa Osmanlı
                  Devletinin yanısıra
                   İngiltere, Rusya,Fransa,Avusturya ve İtalya katıldı. İstanbul Konferansı çalışmalarına
                  başladığı
                   sırada Osmanlı Devleti I.Meşrutiyeti ilan ederek konferansı etkisiz hale getirmeye çalışdı.
                  
                   NOT: Osmanlı Devleti bu hareketiyle, konferans
                  kararları üzerinde olumlu bir etki yapmak amacındaydı.
                      Çünkü meşrutiyet rejimi içinde Osmanlı vatandaşı olan Yahudi ve Hırıstıyanlar da
                  Meclisi Mebusana
                      temsilci göndererek yönetime katılabilecek ve haklarını arayabileceklerdi. Bu yüzden Osmanlının
                      Balkanlar'da ıslahat yapmasına artık gerek yoktu. Ancak Avrupa Devletleri bunu ciddiye almadılar
                      ve konferansta aşağıdaki kararları aldılar.
                  
                   Tersane Konferansı Kararları:
                    1)-Sırbıstan ve Karadağ'ın toprakları genişletilecek,
                    2)-Bulgaristan ve Bosna-Hersek'e özerklik verilecek.
                   Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyince konferans dağılmış ve daha sonra Londra'da tekrar
                  bir
                   araya gelen Avrupa Devletleri benzer kararlar alarak Osmanlı'nın bu kararlara uymasını istemişlerdir.
                  
                       1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ)
                  SEBEPLERİ:
                   1)-İstanbul(Tersane) ve Londra Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi
                   2)-Rusya'nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme çabası
                  
                   Rusya bu sebeplerden birincisini gerekçe göstererek Osmanlı Devletine savaş ilan etti.
                  
                  SAVAŞ:
                     Ruslar doğuda Erzurum'a kadar ilerlediler. Rus ordusu AZİZİYE Tabyalarında GAZİ AHMET MUHTAR
                  PAŞA
                   tarafından durduruldu.
                     Balkanlarda ise Ruslar Tuna'yı aşıp PLEVNE önlerine geldiler. Plevne'de GAZİ OSMAN PAŞA önemli
                   başarılar kazandı. Ancak daha sonra Plevne düştü. Ruslar Edirneyi alarak Çatalca önlerine kadar
                   geldiler.Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. İki taraf arasında AYESTEFANOS(Yeşilköy)
                   ANTLAŞMASI imzalandı.
                  
                  AYESTEFANOS ANTLAŞMASI(3 MART 1878)
                  MADDELERİ:
                   1)-Sırbıstan,Karadağ ve Romanya tam bağımsız olacak ve sınırları genişletilecek.
                   2)- Büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak.
                   3)- Batum,Kars,Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara verilecek.
                   4)- Girit ve ERMENİLERİN oturduğu yerlede ıslahat yapılacak.
                   5)- Bosna-Hersek'e özerklik verilecek.
                   6)- Teselya Yunanistan'a verilecek.
                   7)- Osmanlı Rusyaya 30 milyon altın savaş tazminatı ödeyecek.
                  
                  
                   NOT: Bu anlaşma Rusya'ya sıcak denizlere
                  inme konusunda Balkan ve Doğu koridorunu açmıştır. Bu durum
                     Avrupa devletlerin tepkisine neden olmuş, Rusya yeni bir savaşı göze alamadığından BERLİN'de
                  bir
                     kongre toplanmasını kabul etmiştir.
                  
                   NOT: AYESTEFANOS ANTLAŞMASI yürürlüğe girmemiş,bunun yerine Berlin antlaşması imzalanmıştır.
                  
                   NOT: Osmanlı Devleti'nin imzalayıpta uygulamaya konulmayan iki antlaşma AYESTEFANOS ve SEVR'dir.
                  
                      BERLİN KONGRESİ VE BERLİN ANTLAŞMASI(1878):
                  
                   Kongreye Katılan Devletler: Osmanlı,Rusya,İngiltere,Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya.
                  
                  
                   NOT: Bu sırada İngiltere, Osmanlı
                  Devletine KIBRIS'ın kendisine bir ÜS olarak verilmesi durumunda
                     kongrede Osmanlı Devletini savunacağını söyledi. Osmanlı İngiltere'nin bu isteğini
                  kabul etmek
                     zorunda kaldı.
                  
                   BERLİN ANTLAŞMASININ MADDELERİ (1878):
                  
                   1)- Ayestefanos Antlaşmasıyla kurulan BULGAR KRALLIĞI üçe ayrıldı:
                       a)-Asıl Bulgaristan: Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik haline getirildi.
                       b)-Makedonya: Islahat yapılmak şartıyla Osmanlıya bırakıldı.
                       c)-Doğu Rumeli: Osmanlıya bağlı kalacak,ancak hırıstiyan bir vali tarafından yönetilecek.
                   2)-Sırbıstan,Romanya,Karadağ bağımsız olacak.
                   3)-Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak.
                   4)-Kars,Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı'ya verilecek.
                   5)-Teselya Yunanistan'a verilecek.
                   6)-Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak.
                   7)-Osmanlı Rusya'ya 60 milyon altın savaş tazminatı verecek.
                  
                   ÖNEMİ:
                    1)- Osmanlı'nın dağılma süreci hızlandı.
                    2)- Bu antlaşma ile İngiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı.Bu
                  yüzden Osmanlının
                      dış politikasında İngiltere'den boşalan yeri ALMANYA almaya başladı.
                    3)- ERMENİ MESELESİ ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almış, Ermeni Meselesi Ermenilerin
                  değil
                      Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Berlin Antlaşması,
                      ERMENİ Meselesinin BAŞLANGICI olarak kabul edilmektedir.
                    4)- Osmanlının 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlaşmadır.
                    5)- Anlaşmadan en karlı çıkan, Bosna Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrısı
                  üs olarak
                      alan İngiltere'dir.
                  
                        BERLİN ANTLAŞMASI SONRASI GELİŞMELER:
                  
                  1)-KIBRIS'IN İNGİLİZLERE ÜS OLARAK
                  VERİLMESİ: Berlin kongresi sırasında
                  Osmanlının çıkarlarını savunması
                    karşılığı İngiltere'ye Kıbrısta üs kurma sözü verilmişti. Berlin Antlaşmasından
                  sonra KIBRIS üs
                    olarak İngilizlere verildi.(1878)
                   NOT: İngiltere böylelikle Süveyş kanalını kontrol etme imkanına kavuşmuştur. Osmanlının
                  I.Dünya
                     savaşına girmesiyle İngiltere, Kıbrısı toprakların kattığını
                  açıkladı.
                  2)-DÜYUN-U UMUMİYE İDARESİNİN
                  KURULMASI(1881):Osmanlı Devleti dış
                  borç ve faizlerini ödeyemeyince
                    alacaklı devletler bu idareyi kurmuşlardır. Bu idare dış borçları doğrudan toplamak
                  suretiyle
                    kurulan yabancı bir mali kontroldü. Bu da Osmanlı Devletinin ekonomik bağımsızlığına
                  gölge
                    düşürmüştür.
                  3)-TUNUS'UN FRANSIZLAR TARAFINDAN İŞGALİ(1881): Fransa'nın Tunus'u işgalini Osmanlı Devleti sadece
                    protesto edebilmiştir.(Fransa hatırlanacağı gibi 1830 yılında da Cezayiri işgal etmişti.)
                  4)-MISIR'IN İNGİLİZLER TARAFINDAN İŞGALİ(1882):
                  İngilizler Süveyş Kanalının açılmasıyla
                  önemi daha da
                    artan MISIR'ı 1882'de işgal ettiler.
                  5)-DOĞU RUMELİ'NİN BULGAR PRENSLİĞİ
                  İLE BİRLEŞMESİ(1885): Doğu
                  Rumeli Bulgarlarının Bulgar Prensliği ile
                    birleşmek için ayaklanmaları sonucu yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti bu bölgenin Bulgar
                    Prensliğine bağlanmasını kabul etti (1885)
                  6)-GİRİT SORUNU VE OSMANLI-YUNAN SAVAŞI:
                  Yunanistan'ın Giritin iç işlerine karışması
                  ve burada çıkan
                    ayaklanmayı desteklemesi sonucu OSMANLI-YUNAN savaşı çıktı.
                    Yapılan DÖMEKE MEYDAN SAVAŞINI kazanan Osmanlı kuvvetlerine Atina yolu açıldı. Ancak Avrupa
                    Devletlerinin müdahale etmesi üzerine İSTANBUL ANTLAŞMASI imzalandı.(1897)
                     Buna göre Girit'e özerklik verilmiş, ayrıca yönetimi Yunanlı bir Prense verilmiştir.
                  
                   NOT: Bu antlaşma ile Giritin yönetimi elimizden
                  çıkmış, II.Meşrutiyet sırasında Girit Yunanistan
                     tarafından işgal edilmiş,Balkan Savaşı sonucu imzalanan Atina Antlaşmasıyla da Girit'in
                     Yunanistan'a ait olduğu kabul edilmiştir.
                  
                  7)-BOSNA HERSEK'İN AVUSTURYAYA BAĞLANMASI(1908):
                  Berlin Antlaşmasında Bosna Hersek'in yönetimi
                  geçici
                    olarak Avusturyaya bırakılmıştı. II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Avusturya
                  Bosna-Hersek'i
                    topraklarına kattığını açıkladı. Osmanlı bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.
                  8)-BULGARİSTANIN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASI(1908): II.Meşrutiyetin ilanı ile oluşan karışıklıklardan
                    yararlanan Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler.Rusya'nın araya girmesiyle Osmanlı
                  Devleti bu
                    durumu kabul etmek zorunda kaldı.
                  9)- II.MEŞRUTİYET'İN İLANI(1908):
                    Padişah: II.Abdülhamit
                    İlanında Etkili Olan Grup: İttihat ve Terakki
                    Savunulan Düşünce: Türkçülük
                    14 Şubat 1878'de Sultan Abdülhamit'in meclisi kapatmasıyla şahsi idare dönemi başlamış ve
                  1908
                    yılına kadar 30 yıl sürmüştür. Bu dönem içinde Sultan Abdülhamit'e karşı olanlar, meşrutiyeti
                    yeniden ilan etmek amacıyla bir takım cemiyetler kurmuşlardır. Bu cemiyetler içinde en önemlisi
                    İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ'dir.
                    Selanik'te İttihat ve Terakki yanlısı subayların ayaklanması sonucu II.Abdülhamit meşrutiyeti
                  tekrar
                    ilan etmiştir.(1908)
                   II. Meşrutiyetin ilanı sorunları çözmeye yetmedi. İçte ve dışta yeni sorunlar çıktı.
                  Bu dönemde
                   kurulan siyasi partilerin mevcudiyeti partizan çekişmeleri yarattı.
                  10)- 31 MART OLAYI (13 NİSAN 1909): İstanbulda AVCI TABURLARININ başlattığı meşrutiyet
                  karşıtı
                     ayaklanmadır.
                    31 Mart Olayının Sonuçları:
                    1)- Mahmut Şevket Paşa komutasındaki HAREKET ORDUSU İstanbul'a gelerek ayaklanmayı bastırmıştır.
                      (M.Kemal bu orduda Kolağasıdır.)
                    2)- II.Abdülhamit tahttan indirilmiştir.Yerine V.Mehmet Reşat padişahlığa getirilmiştir.
                    3)- Kanun-i Esasinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
                  
                    NOT: II.Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle Osmanlı
                  Devleti Yönetiminde İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ
                      başlamış,bu dönem 1918'de imzalanan Mondros ateşkes Antlaşmasına kadar sürmüştür.Bu
                  geçen 9
                      yıl içinde Osmanlı Devleti Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşlarını yaşamış
                  ve çok ağır
                      yenilgiler almıştır.
                  
                      I. VE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
                  FİKİR AKIMLARI:
                  
                   1)- OSMANLICILIK: Tanzimat döneminin sonlarına doğru bazı Osmanlı Aydınları
                  GENÇ OSMANLILAR adıyla bir
                     cemiyet kurdular. Bunların amacı Fransız ihtilali sonucu yayılan "Milliyetçilik" akımının
                  Osmanlı
                     Devleti üzerinde etkisini kırmaktı. Bunun için dil,din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşit
                     haklara sahip olmasını savunuyorlardı. Bu milletlere yönetimde temsil hakkı verilirse Osmanlı
                     Devletinden ayrılmayacaklarını düşünüyorlardı.
                   2)-İSLAMCILIK(PANİSLAMİZM): Genç Osmanlıların(jön Türkler) Osmanlıcılık fikrine
                  karşı II. Abdülhamit
                     bu düşünceyi savunmuştur. Padişahın bunda iki amacı vardı:
                      Dar anlamda: İmparatorluğu korumak ve devam ettirmek.
                      Geniş anlamda: Hilafet çatısı altında dünya İslam birliğini sağlamaktı.
                     Bu düşünceyi savunanlara göre din ile millet birdir. Hangi milletten olursa olsun
                     müslümanların halifenin etrafında birleşmesi gerekir.
                  
                      NOT:İslamcılık düşüncesi
                  de Osmanlıcılık gibi Milliyetçilik akımı karşısında etkili olamamıştır.
                        Bunun en açık kanıtı da I.Dünya savaşında Halifenin Cihad çağrısına müslüman
                  Arapların
                        uymamasıdır.
                   3)-TÜRKÇÜLÜK: İslamcılık ve Osmanlıcılık düşüncelerinin geçerli olduğu
                  dönemlerde pek yaygınlaşamadı.
                     Özellikle II.Meşrutiyet döneminde güç kazandı. Türkçülük düşüncesinin öncülerine göre devlet ancak
                     dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanılarak sürdürülebilirdi.
                     Türkçülük akımı ZİYA GÖKALP'in katkılarıyla ilmi bir içerik kazanmışdır.
                   4)-BATICILIK: İlk olarak askeri alanda başlayan batılılaşma hareketi, daha sonra
                  devlet ve toplum
                     hayatında da etkisini gösterdi.
                  
                         V.MEHMET REŞAT DÖNEMİ (1909-1918)
                  
                  TRABLUSGARP SAVAŞI:(1911)
                   AÇIKLAMA: XX. yy. başında Kuzey Afrikada sadece Trablusgarp Osmanlı egemenliğinde
                  kalmıştı.(Daha önce
                        Cezayir'i ve Tunus'u Fransızlar,Mısır'ı da İngilizler işgal etmişlerdi.)
SEBEP: İtalya'nın gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışı, bunun içinde Osmanlının elindeki
Trablusgarp'a asker çıkarmaları.
SAVAŞ: Osmanlı Devleti Trablusgarp'a(Libya) karadan asker gönderemiyordu. Çünkü Mısır İngilizlerinolduğundan kara yolu bağlantısı kesikti. Osmanlı Donanması İtalyan donanmasından zayıf
olduğundan denizdenden de Trablusgarp'a müdahale edemedi. Bu yüzden aralarında M.Kemal ve EnverBey'in de bulunduğu gönüllü subaylar bölgeye giderek burada İtalyanlara karşı başarılı savaşlaryaptılar. (Tobruk,Derne,Bingazi)
V. MEHMET REŞAD
 SEBEP: İtalya'nın gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışı,
                  bunun içinde Osmanlının elindeki
                       Trablusgarp'a asker çıkarmaları.
                   SAVAŞ: Osmanlı Devleti Trablusgarp'a(Libya) karadan asker gönderemiyordu. Çünkü Mısır
                  İngilizlerin
                       olduğundan kara yolu bağlantısı kesikti. Osmanlı Donanması İtalyan donanmasından
                  zayıf
                       olduğundan denizdenden de Trablusgarp'a müdahale edemedi. Bu yüzden aralarında M.Kemal ve Enver
                       Bey'in de bulunduğu gönüllü subaylar bölgeye giderek burada İtalyanlara karşı başarılı
                  savaşlar
                       yaptılar. (Tobruk,Derne,Bingazi)
                  
                        Trablusgarp'ı ele geçirmekte zorlanan İtalyanlar Oniki Ada ve Rodos'u işgal ettiler. Bu
                       sırada Balkan Savaşı patlak verince Osmanlı Devleti barış imzalamak zorunda kaldı.
                  
                   SONUÇ: İtalyanlarla UŞİ(Ouchy)ANTLAŞMASI imzalandı.(1912)
                     Maddeleri:
                       1)- Trablusgarp İtalya'ya verildi.
                       2)- Oniki Ada ve Rodos geçici olarak İtalya'ya bırakıldı.(Balkan Savaşı sırasında
                         Yunanlıların eline geçmesin diye)
                  
                    NOT: İtalyanlar Balkan Savaşından
                  sonra sözlerinde durmayarak adalardan çekilmediler. II. Dünya
                      Savaşından sonra adalar Yunanistan'a geçti.
                  
                   UŞİ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:
                    Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki son toprağını da kaybetti.
                  
                             BALKAN SAVAŞLARI:
                  
                  Sebep: Rusyanın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme düşüncesi doğrultusunda Balkan
                      Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması.
                  
                  AÇIKLAMA: İngiltere, Osmanlı-Almanya yakınlaşmasından rahatsızlık duyuyordu.
                  Çünkü Almanya hem
                       Avrupa'nın güçlü bir devleti hem de İngiltere'nin sömürgelerine göz diken bir tavırda idi.
                       İngiltere Almanya tehlikesine karşı daha zayıf durumda olan Rusya'yı kullanmaya karar verdi.
                       1908 yılında Estonya'nın başkenti REVAL'de yapılan görüşmelerden sonra İngiltere
                  Rusya'yı
                       Balkan ve Osmanlı politikasında serbest bıraktı. Yani Rusya boğazları ele geçirebilecek,
                       İngiltere buna ses çıkarmayacaktı. Fırsatı değerlendiren Ruslar Balkan Devletlerini
                  Osmanlı
                       Devletine karşı kışkırttılar.
                  I.BALKAN SAVAŞI:
                    SAVAŞ: * Rusların kışkırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karadağ
                  ve Bulgaristan aralarında anlaşarak
                        Osmanlı Devletine savaş açtılar.
                       * Osmanlı Ordusunun bir bölümü savaştan önce terhis edilmişti. Bu duruma bir de subaylar
                        arasındaki siyasi çekişmeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi.
                       * Makedonya,Batı Trakya,Edirne ve Kırklareli işgal edildi. Arnavutluk bağımsızlığını
                  ilan
                        etti.
                  
                    NOT: Balkanlarda Osmanlıdan ayrılarak
                  bağımsız olan son devlet ARNAVUTLUK'dur.
                  
                  
                    SONUÇ: Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplandı.(1912)
                  Londra
                       Konferansında Osmanlı devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti.
                       (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli). Ayrıca Bozcada ve Gökçeada dışındaki
                  bütün Ege
                       adaları Yunanistan'a geçti.
                  
                  II. BALKAN SAVAŞI:
                    SEBEP: I.Balkan savaşında ençok toprağı Bulgaristan almıştı. Bu
                  durumdan memnun olmayan Yunanistan,
                       Sırbıstan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a savaş açtılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı
                       Devleti'de savaşa girerek Edirne ve Kırklareli'yi Bulgarlardan geri aldı.
                  
                    NOT: I.Balkan Savaşı Osmanlı Devletine
                  karşı, II. Balkan Savaşı ise Bulgaristana karşı yapılmıştır.
                  
                    SONUÇ: Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İSTANBUL, Yunanistan ile ATİNA Anlaşmalarını
                  imzaladı.(1913)
                  
                    NOT: İstanbul ve Atina Antlaşmalarında
                  Bulgaristan ve Yunanistanda yaşayan Türklere "Azınlık"
                       statüsü verildi.
                  
                    NOT: Balkan Savaşlarından sonra Talat,Cemal ve Enver Paşaların devlet idaresindeki etkinliği
                       arttı.(Üç Paşa Devri)
                  
                           I.DÜNYA SAVAŞI(1914-1918)
                  
                  SEBEPLERİ:
                   1)-EKONOMİK SEBEPLER: Almanya ve İtalya'nın gelişen sanayileri için hammadde ve
                  pazara ihtiyaç
                     duymaları, bu nedenle İngiltere ve Fransanın sömürgelerine göz dikmeleri
                   2)-SİYASİ SEBEPLER:
                     a)-Fransanın 1871'de kaybettiği Alsas-Loren Bölgesini Almanlardan geri almak istemesi.
                     b)-Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun Rusların Panslavist politikasından rahatsız olması.
                     c)-Devletler arası Gruplaşmalar:Savaştan önce yukardaki sebeplerden dolayı devletler birbirlerine
                      karşı ittifaklar kurdular:
                  
                              İTTİFAKLAR
                  
                     ÜÇLÜ İTİLAF DEVLETLERİ  ÜÇLÜ İTTİFAK DEVLETLERİ
                      (ANLAŞMA DEVLETLERİ)   (BAĞLAŞMA DEVLETLERİ)
                       1-İngiltere       1-Almanya
                       2-Fransa         2-Avusturya-Macaristan
                       3-Rusya         3-İtalya
                  
                   AÇIKLAMA: İtalya savaş başladıktan sonra grup değiştirerek İtilaf
                  Devletlerinin yanında savaşa
                        katılmıştır.
                  
                  SAVAŞIN ÇIKIŞI:
                    Avusturya-Macaristan Veliahdı Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürüldü.Bunun üzerine Avusturya
                    Sırbistan'a savaş ilan etti, Rusya Sırbistanın yanında yer aldı,Fransa Rusya'yı destekledi.
                   Almanya
                    ve İngiltere'nin de katılmasıyla savaş genişledi.
                  
                  OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞA GİRİŞİ:
                    İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri Savaşı Almanya'nın kazanacağına inanıyorlardı.
                  Onlara göre
                    Osmanlı Devleti Almanyanın yanında savaşa girerse Balkanlarda kaybettiği toprakların bir
                  bölümünü
                    geri alabilirdi. Bu nedenle Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imzalamışlardı.
                  
                  ALMANYANIN OSMANLI DEVLETİNİ KENDİ
                  YANINDA SAVAŞA ÇEKMEK İSTEMESİNİN NEDENLER:
                    1)- Osmanlı Devletinin katılmasıyla savaş genişleyecek, Rus kuvvetlerinin bir kısmı
                  Osmanlı
                      cephelerine yollanacağından Almanya kendi cephelerinde rahatlayacaktı.
                    2)- Osmanlı padişahının "halife" sıfatıyla yapacağı bir "cihad" çağrısı
                  İngilizleri müslüman
                      sömürgelerinde zor durumda bırakacaktı.
                  
                   NOT: İngiliz ve Fransızlar Osmanlı
                  Devletinin Almanya' nın yanında savaşa girmesini istemiyorlardı.
                     Çünkü cephelerin genişlemesini istemiyorlardı. Bu yüzden Osmanlı Devletine savaşa girmemesi
                     durumunda KAPİTÜLASYONLARI kaldırmayı önerdiler. Osmanlı Devleti ise tek taraflı olarak
                     kapitülasyonları kaldırdığını ilan etti.
                  
                  OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞA GİRİŞİ:
                     İngilizlerden kaçan Goben ve Bresleu isimli iki Alman gemisi Osmanlı'ya sığındı. Osmanlı
                  Devleti
                     bu gemileri satın aldığını bildirerek teslim etmedi. Yavuz ve Midilli adı verilen bu gemiler
                     Karadenize açılarak Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti de savaşa girmiş
                  oldu. (1914)
                  
                  OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞTIĞI CEPHELER:
                   1)-KAFKAS CEPHESİ: Enver Paşa Ruslarla SARIKAMIŞ MUHAREBESİNİ yaptı. Erzurum,Erzincan,
                  Muş, Bitlis ve
                     Trabzon Rusların eline geçti. Ruslar bölgedeki Ermenileri silahlandırarak Türk Halkının üzerine
                     sevkettiler. Ancak Rusya 1917'de BOLŞEVİK ihtilali çıkınca bölgeden kuvvetlerini çekti. Rusya ile
                     BREST- LİTOWSK anlaşması imzalandı.(1918) Buna göre Ruslar 1878 Berlin Antlaşmasıyla aldıkları
                     Kars, Ardahan ve Batum'u Türkiye'ye bıraktılar.
                  
                   2)-ÇANAKKALE CEPHESİ:
                     Sebepleri:
                      a)-Çanakkale'yi geçerek İstanbulu almak, böylece Osmanlı Devletini savaşdışı bırakmak.
                      b)-Müttefikleri Rusyaya ekonomik ve askeri yardımda bulunmak
                     Sonuçları:
                      a)- İtilaf Devletlerinin denizden ve karadan taarruzları püskürtüldü.
                      b)-Osmanlı Devletini savaş dışı bırakamadılar. Savaş uzadı.
                      c)-Müttefikleri Rusya'ya askeri ve ekonomik yardımı götüremediler. Bu durum Rusyada 1917
                       ihtilalinin çıkmasına ve Rusyanın savaştan çekilmesine yol açtı.
                      d)-Mustafa Kemal Anafartalar, Conk Bayırı ve Arıburnu'nda kazandığı başarılarla
                  tanındı.
                      e)-Çanakkale savaşlarında iki tarafta çok sayıda insan kaybetti.
                   3)-KANAL CEPHESİ:
                     Sebepler:
                      Süveyş kanalını ve ardından Mısır'ı alarak İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını
                  kesmek amacı
                      ile Almanyanın isteği doğrultusunda Osmanlı askerinin saldırısı ile bu cephe açılmıştır.
                     Sonuç: İngilizler isyancı Araplar sayesinde Türk ordusunu geri çekilmek zorunda bıraktı.
                   4)-IRAK CEPHESİ:
                     Sebepler:
                      İngilizler hem Irak petrollerine sahip olmak, hem de Rusya'ya karadan yardım ulaştırmak amacıyla
                      Basra Körfezi'ne çıktılar.
                     Sonuç:
                      Osmanlılar KUTÜ'L AMARE'de bazı başarılar elde ettilerse de daha sonra Musul'a çekilmek zorunda
                      kaldılar.
                  
                   5)-YEMEN-HİCAZ CEPHESİ: İsyancı Arap ve İngilizlere karşı savaşıldı.
                   6)-MAKEDONYA-GALİÇYA CEPHESİ: Bu cephede müttefikimiz Avusturya ve Bulgaristanla birlikte Rus ve
                    Fransız kuvvetlerine karşı savaştık.
                   7)-SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ: Kanal harekatının bir devamı niteliğindedir. Bu cephede
                  Yıldırım Orduları
                    Grup Kumandanlığını son olarak M.Kemal Paşa yapmıştır.
                  
                  I.DÜNYA SAVAŞININ SONA ERMESİ:
                     Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Avusturya-Macaristan, Almanya,Bulgaristan ve Osmanlı Devleti İtilaf
                    Devletlerine karşı üstün duruma geldiyse de bu durum fazla uzun sürmedi.
                     Almanya'nın İngiltereye silah ve hammadde taşıyan ABD gemilerine zarar vermesi üzerine ABD'de
                    Almanyaya karşı savaşa girdi.Bu durum savaşın kaderini değişti. Almanya batı cephelerinde
                  çöktü.
                    Almanya'nın yardımları ile ayakta duran Osmanlı ve Bulgar kuvvetleri zor durumda kaldılar. Sonunda
                    İttifak devletleri aşağıdaki barış antlaşmalarını imzalamak zorunda kaldılar.
                  
                  I.DÜNYA SAVAŞI SONUCU İMZALANAN BARIŞ
                  ANTLAŞMALARI:
                   Almanya ile  -------> VERSAY
                   Avusturya ile -------> SAİNT GERMEN(Sen Cermen)
                   Macaristan ile ------> TRİANON
                   Bulgaristan ile -------> NÖYYİ
                   Osmanlı ile  -------> SEVR barış antlaşmaları ... imzalanmıştır.
                  

Anasayfa