Make your own free website on Tripod.com

besmele.gif

ANASAYFA | Namaz Hocasi | Hz. MUHAMMED (S.A.S) | Esma-ul Hüsna | KUR'AN-I KERIM | Osmanli Tarihi | Ibretlik Resimler | Sami Yusuf
Yükselme Devri

 OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DEVRİ
                                           (1453-1579)


Yükselme Devri Padişahları:
     Fatih(II.Mehmet), II.Bayezıt, Yavuz Sultan Selim,Kanuni Sultan Süleyman, II.  Selim, III.  Murat

       
FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ (1451-1481)

İSTANBUL'UN FETHİ (29 MAYIS 1453):
İSTANBUL'UN FETHİNİ GEREKTİREN SEBEPLER:
1)- Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak,
taht kavgalarına neden olması,
2)- Bizans'ın Osmanlı'ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi,
3)- Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması
( Osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. Osmanlı'nın
Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçişi zordu)
4)- İstanbul'un boğaza hakim bir konumda olması ve bu yüzden
Karadeniz Akdeniz su yolunun anahtarı konumunda olması.
  FATİH'İN FETHİ
                  KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ALDIĞI TEDBİRLER:
                  1)- Bizans'a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına
                  Rumeli
                  hisarını yaptırdı.
                  2)- Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına
                  akıncı
                  birlikleri gönderdi.
                  3)- Surlara karşılık, Şahi adı verilen büyük toplar döktürdü.
                  4)- Haliçteki zincire karşılık gemileri karadan yürüterek Haliç'e soktu.
                  
                  İSTANBUL'UN FETHİNİ KOLAYLAŞTIRAN NEDENLER:
                  1)- Bizans ordu ve donanmasının zayıf oluşu,
                  2)- Kuşatma sırasında Avrupa'dan yardım alamaması.
                  
                      NOT: Bizans kuşatma sırasında sadece
                  Venedik ve  Cenevizlilerden yardım alabilmiştir.
                  
                  NOT: Cenevizliler kuşatma sırasında ticari kaygılarından dolayı hem Osmanlılara, hem de
                  Bizans'a yardım etmişlerdir.
                  
                    İSTANBULUN FETHİNİN DÜNYA TARİHİ
                  BAKIMINDAN SONUÇLARI:
                  1)- Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.
                  2)- Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.
                  3)- Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır.
                  4)- İstanbul'dan kaçan Bizans'lı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve reform hareketlerinin
                  başlamasında etkili olmuşlardır.
                  5)- Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.
                    İSTANBUL'UN FETHİNİN TÜRK TARİHİ
                  BAKIMINDAN SONUÇLARI:
                  1)- Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girmiştir.
                  2)- Başkent Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır.
                  3)- Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı'nın Anadolu-Rumeli geçişi
                  kolaylaşmıştır.
                  4)- Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kaldırılmıştır.
                  5)- Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmiştir.
                  6)- Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur.
                  
                                         FATİH DÖNEMİ ÖNEMLİ OLAYLARI
                  
                  1)-BALKANLARDA FETİHLER       2)- ANADOLU'DA FETİHLER
                  3)-DENİZLERDE FETİHLER VE SEFERLER
                  
                  a)- Belgrat hariç bütün Sırbıstan  a)- Cenevizlilerden Amasra alındı,      a)- Bazı Ege adaları
                  alındı.
                  fethedildi.            b)- Candaroğullarından Sinop alındı.      (İmroz,Taşoz,Semadirek,Midilli
                  b)- Arnavutluk fethedildi.     c)- Karamanoğullarından Konya ve        Eğriboz adaları alındı.Rodos
                  c)- Bosna-Hersek fethedildi       Karaman alındı.               adası kuşatıldı,
                  fakat
                  d)- Eflak-Boğdan fethedildi.    d)- Trabzon Rum İmparatorluğuna son      alınamadı.)
                  e)- Mora Yarımadası fethedildi.     verildi.(1461)               b)- Kırım Hanlığı
                  Osmanlılara
                  e)- Otlukbeli Savaşı yapıldı.(1473)        bağlandı.
                  (Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun    c)- Otranto (İtalya Seferi)
                  Hasan ile Fatih Sultan Mehmet         yapıldı.
                  arasındaki bu savaşı Osmanlılar kazandı.)
                  
                   FATİH DÖNEMİNDE
                  YAPILAN FETİHLERİN YORUMU:
                  Fatih Sultan Mehmet fetihlerini rastgele değil, belirli amaçlar doğrultusunda yapmıştır. Bu amaçları
                  şöyle sıralayabiliriz:
                  1)- Karadeniz Ticaretine Egemen Olmak,
                  2)- Anadolu Türk Birliğini sağlamak,
                  3)- Anadolu'da Faaliyet Gösteren Devletleri Etkisiz Kılmak,
                  4)- Ege ve Akdeniz Ticaretine Egemen Olmak,
                  5)- Bizans'ın Yeniden Dirilmesini Önlemek,
                  6)- Katolik Roma'yı Ele Geçirmek.
                  1)-KARADENİZ TİCARETİNE SAHİP OLMAK İÇİN
                  YAPILAN FETİHLER:
                  Bosna-Hersek, Eflak-Boğdan, Cenevizlilerden Amasra'nın alınması, Trabzon Rum İmparatorluğu'nun
                  fethi
                  ve Kırım Hanlığının Osmanlılara bağlanması bu amaçla yapılan fetihlerdir.(Bu
                  yerlerin hepsi Karadeniz
                  kıyısındadır. Böylece Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.)
                     KIRIM HANLIĞININ OSMANLILARA BAĞLANMASI:
                  Hatırlanacağı gibi Altınorda Devletinin parçalanmasıyla kurulan Türk Hanlıklarından biri
                  de
                  Kırım Hanlığıdır. Fatih döneminde Kırım Hanının ölümü üzerine oğulları
                  arasında taht kavgaları
                  başlamış, Kırım Halkı Fatih'ten yardım istemiştir. Fatih Gedik Ahmet Paşa komutasındaki
                  Osmanlı
                  Donanmasını Kırım'a göndererek bu hanlığı Osmanlılar'a bağlamıştır.
                  Böylelikle:
                  1- Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
                  2- Kırım Ordusu Osmanlıların Avrupa'ya yaptığı seferlerde YARDIMCI KUVVET olarak büyük
                  yararlar
                  sağlamıştır.
                  3- Osmanlı Devleti Kırım Hanlığı sayesinde Orta Asya Türkleriyle temas sağlamıştır.
                  2)- ANADOLU TÜRK BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
                  İÇİN NELER YAPMIŞTIR?
                  Candaroğullarından Sinop'u alarak bu beyliğe son vermiştir. Ayrıca Karamanoğullarından
                  Konya ve
                  Karaman'ı alarak büyük ölçüde Anadolu Türk birliğini gerçekleştirmiştir.
                  3)- ANADOLU'DA FAALİYET GÖSTEREN DEVLETLERİ ETKİSİZ
                  KILMAK İÇİN NELER YAPMIŞTIR?
                  IV. Haçlı Seferi sırasında 1204 yılında kurulan Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırdı.
                  Doğu
                  Anadolu'da hakimiyet kurmak isteyen AKKOYUNLU devletini 1473'te Otlukbeli Savaşında yendi.
                  4)- EGE VE AKDENİZ TİCARETİNE EGEMEN OLMAK
                  İÇİN NERELERİ ALDI?
                  Venedikliler'in elinde bulunan Ege adalarını (İmroz, Taşoz, Limni,Bozcaada,Semadirek,Midilli,Eğriboz)
                  aldı. Rodos adası kuşatıldı,ancak alınamadı.Akdeniz'deki Kefolonya,Zanta ve Ayamavra adalarını
                  aldı.
                  Böylece Karadeniz'de faaliyet gösteren Cenevizlilerden sonra, Akdenizde faaliyet gösteren Venedik
                  ticaretine de büyük darbe vurdu.
                      OSMANLI-VENEDİK DENİZ SAVAŞLARI
                  Sebepleri:
                  Osmanlıların; İstanbul'u fethetmeleri, Karadeniz ve Ege ticaretini denetimleri altına
                  almalarının Venedik ticaretine darbe vurması.
                      Sonuç  : Venedik donanmasının Osmanlı donanmasından güçlü olmasından dolayı
                  Venedikliler'e
                  karşi bir üstünlük sağlanamamıştır.
                           Fatih olası bir Haçlı ittifakını engellemek amacıyla 1479'da Venedikliler'e ticari
                           ayrıcalıklar vermiştir.
                    
                     NOT: Osmanlı Devletinden ilk ELÇİ bulundurma
                   hakkını ve ilk ticari ayrıcalıkları elde eden devlet Venedik'dir.
                  
                  5)- FATİH'İN HIRISTIYANLIK MÜCADELESİ NASILDI?
                   Hırıstiyanlığın iki merkezi vardı. Biri KATOLİKLİĞİN merkezi ROMA(VATİKAN),
                  diğeri de ORTODOKSLUĞUN
                  merkezi İstanbul(FENER) idi.
                   Fatih İstanbul'u alarak, buradaki Ortodoks cemaati dini inanç ve ibadetinde serbest bırakmış ve tüm
                  Ortodoks Hırıstiyanların koruyuculuğunu üslenmiş, böylece hırıstiyan dünyasındaki
                  MEZHEP BİRLİĞİNİ
                  engellemiştir. (İstanbul'un Fethinden önce Katolik ve Ortodoks mezhepleri birleşmeye çalışıyorlardı.)
                   Fatih Katoliklerin merkezi Vatikan'ı da(Roma) ele geçirmek istiyordu. Bu yüzden GEDİK AHMET PAŞA
                  komutasındaki Osmanlı donanması İtalya'nın güneyine çıkarma yapmış ve buradaki OTRANTO
                  kalesini ele
                  geçirmiştir. Ancak Fatih'in ölümü İtalya Seferinin yarıda kalmasına sebep olmuştur.
                  6)- BİZANS'IN YENİDEN DİRİLTİLMESİNİ
                  ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPTI?
                   Bizans hanedan üyelerinin kaçtığı Trabzon Rum imparatorluğuna son verdi,yine Bizans hanedan üyelerinin
                  kaçtığı MORA Yarımadası'nı fethetti.
                  
                         II. BAYEZIT DÖNEMİ (1482-1512)
ÖNEMLİ OLAYLAR:
1)- Cem Sultan Olayı
2)- Osmanlı-Venedik İlişkileri
3)- Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı
4)- Osmanlı-Memlük İlişkileri
5)- Anadolu'da Türk Birliğini Sağlama Çabaları.
1)- CEM SULTAN OLAYI: Fatih'in ölümüyle oğulları II. Bayezıt ve Cem Sultan arasında
                  taht kavgası
                    başlamış, Cem Sultan Bayezıt'a yenilmiş ve Mısır'daki Memlük Devletine sığınmıştır.
                  Bir süre sonra
                    yeniden Anadolu'ya gelen Cem Sultan tekrar taht mücadelesine girişmiş, ancak yine başarısız olarak,
                    bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki SAİNT JEAN ŞÖVALYELERİNE sığınmıştı.
                  Şövalyeler Cem'i
                    Papaya teslim etmişler, daha sonra Fransa'ya gönderilen Cem burada ölmüştür.
                    II. BAYEZIT DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
                     Cem Sultan'ın Hırıstiyan Avrupa'nın elinde olması, II. Bayezıt döneminde Avrupa'ya karşı
                     Osmanlıların önemli bir sefer geliştirmesini önlemiştir. Bu yüzden II. Bayezıt Dönemi sönük
                  bir
                     devir olmuştur.
                    CEM OLAYININ OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ:
                     1)- Cem'in hırıstiyanların eline geçmesi, batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine
                       karışmasına neden olmuştur.
                     2)- Osmanlılar'ın batıdaki fetihlerinin durmasına neden olmuştur.
                     3)- Cem Sultan'ın Memlükler'e sığındığı dönemde bu devlet tarafından padişah
                  gibi karşılanıp,
                       himaye görmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin daha da bozulmasına sebep olmuştur.
                  2)- OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ:
                    Bu dönemde de Venedikliler'le deniz savaşı yapılmış, Osmanlılar yenilmiştir.
                  3)- OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ:
                    İran'da Akkoyunlu Devleti'nin yerine SAFEVİ DEVLETİ kurulmuştu. Safeviler:
                     a)- Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istiyorlardı.
                     b)- Anadolu'ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu'da yaymaya çalışıyorlardı.
                   Safevilerin bu faaliyetleri sonucu 1511 yılında Anadolu'da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada
                  Trabzon
                   valisi olan Şehzade SELİM (Yavuz), babası II. Bayezıt'ın Safevi ve şii tehlikesine karşı
                  yeterli önlem
                   almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu.
                  4)- II. BAYEZIT DÖNEMİNDE OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ:
                   Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulma sebepleri:
                    a)- Fatih Döneminde Hicaz su yolları meselesi. (Fatih Memlük Sultanına Mekke yolunda gerekli
                      önlemlerin alınarak hacıların rahatça seyahat etmelerinin sağlanmasını rica etmişti.
                  Ancak
                      Memlükler bu isteği iç işlerine karışma şeklinde yorumlamışlardı.)
                    b)- Memlükler'in Cem Sultan'ı himaye etmeleri,
                    c)- Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında yeralan Güneydoğu Anadolu'daki Dulkadiroğulları
                      Beyliği yüzünden iki devletin çekişmesi.
                      SONUÇ: Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında 8 yıl süren savaş yaşandı. Bu
                  savaş süresince iki
                          taraf birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadılar.
                  5)- KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNE SON VERİLMESİ:
                   II. Bayezıt döneminde Cem olayına karıştığı için bu beylik kesin olarak ortadan kaldırıldı.
                  
                        YAVUZ SULTAN SELiM DÖNEMİ(1512-1520)
                  
                    Babası II. Bayezıt'ın doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine, Yavuz
                  Sultan Selim
                  yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu.
                  
                     NOT: Bu olay Yeniçerilerin bir şehzadenin tahta
                   geçmesinde doğrudan rol oynadıkları ilk gelişmedir.
YAVUZ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI:
1)- Şehzadeler Sorunu
2)- İran Seferi ve Çaldıran Savaşı(1514)
3)- Turnadağ savaşı(1515)
4)- Mısır Seferi(Memlük Seferi)
1)- ŞEHZADELER SORUNU:
Yavuz Sultan Selim babasının yerine tahta geçtikten sonra, ağabeyleri Ahmet ve Korkut'un tahtı ele geçirmelerini engellemek amacıyla Fatih Kanunnamesine dayanarak şehzadeleri etkisiz hale getirdi.
 NOT: Böylece Yavuz, Cem olayına benzer
                  bir olayın  yaşanması ve Avrupanın işe karışmasını engellemiş oldu.
                  
                  2)- İRAN SEFERİ VE ÇALDIRAN SAVAŞI(1514)
                   Sebep:
                  Safevilerin Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istemeleri ve Şiilik propagandası yapmaları.
                   Savaş:
                  1514 yılında Safevi Devleti hükümdarı ŞAH İSMAİL ile Osmanlı Hükümdarı YAVUZ arasında
                  ÇALDIRAN
                      ovasında yapıldı. Savaşı Osmanlılar kazandı.
                   Önemi:
                  Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şiilik tehlikesi ortadan kalktı.
                  3)- TURNADAĞ SAVAŞI(1515)
                    Bu savaşla Anadolu Beyliklerinin(Dulkadir ve Ramazanoğulları) siyasi varlığı kesin olarak
                  sona erdi.
                   Böylece Anadolu Türk Birliği sağlandı.
                  4)- MISIR SEFERİ(MEMLÜK SEFERİ)
                   Sebepleri:
                    a)- Fatih döneminde başlayan Hicaz su yolları meselesi
                    b)- Memlüklerin Cem Sultan'ı himaye etmeleri
                    c)- Osmanlılar ile Memlükler arasında Dulkadiroğulları yüzünden çekişme.
                    d)- Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurmaları.
                    e)- Yavuz'un Memlük topraklarını ele geçirerek BAHARAT yolunu denetim altına almak istemesi.
                    f)- Her iki devletinde Türk-İslam dünyasının lideri olma mücadelesi.
                   Savaşlar: Yavuz Sultan Selim 1516' da MERCİDABIK Savaşında Memlük ordusunu yenerek Suriye ve
                        Filistin topraklarına sahip oldu.1517'de RİDANİYE Savaşında Memlük ordusunu ikinci kez
                        yenerek, bu devleti ortadan kaldırdı.Mısır toprakları Osmanlılara katıldı.
                   MISIR SEFERİNİN SONUÇLARI:
                    1)- Memlük Devletinin ortadan kalkmasıyla bu devletin toprakları Osmanlılara katıldı.( Suriye,
                      Filistin, Hicaz,Mısır)
                    2)- Baharat yolunun denetimi Osmanlı Devletine geçti.
                    3)- Halifelik ve İslam'ın kutsal emanetleri Osmanlılara geçti. (Böylece Osmanlı Devleti İslam
                      Dünyasının Lideri oldu.)
                    4)- Venedikliler Kıbrıs Adası için Memlüklere verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başladılar.
                  
                   NOT: Osmanlı Devleti Baharat yolundan beklenen ticari
                   kazancı elde edemedi. Çünkü Avrupalıların Ümit
                       Burnu'nu bulmalarıyla Coğrafi yollar değişmiştir.
                  
                   NOT: Yavuz'un İran ve Mısır seferleri sonucunda burada bulunan kültürel eserler ile bilim adamları ve
                     sanatçılar İstanbul'a getirilmiş, böylece Osmanlı Kültüründe doğunun etkisi artmıştır.
                  
                  YAVUZ SULTAN SELİM'İN DOĞU SİYASETİ:
                   Yavuz Sultan Selim'in amacı bütün Türkleri ve müslümanları tek bayrak altına toplayarak Türk-İslam
                  birliğini sağlamaktı.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520-1566)
  Yavuz Sultan Selim'in Şark Çıbanı hastalığından
                  ölmesi üzerine oğlu I. Süleyman
                   herhangi bir tahtkavgasına girmeden padişah olmuştur. Çünkü Yavuz'un
                   hayattaki tek oğluydu.
 DÖNEMİN OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ
                   A)- İÇ İSYANLAR:
                    1)- CANBERDİ GAZALİ İSYANI: Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından
                      Canberdi Gazali, Yavuz'un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.
                    2)- AHMET PAŞA İSYANI: Kanuni tarafından Mısır'a vali olarak gönderilen Ahmet Paşa
                  ayaklanmış ve
                      ortadan kaldırılmıştır.

                  NOT: Bu iki isyan Memlük Devletini yeniden kurmak amacıyla ortaya çıkmıştır. 
 3)-
                  BABA ZÜNNUN İSYANI: Yozgat'da arazi meselesinden
                  çıkmış gibi gösterilen bir Şii ayaklanmasıdır
                  . 4)- KALENDEROĞLU İSYANI:
                  Konya'da Hacı Bektaş-ı Veli soyundan geldiğini ileri süren Kalenderoğlu
                      tarafından çıkarılmış bir şii ayaklanmasıdır.
                   B)- AVRUPA İLE İLİŞKİLER
                  (MACAR,AVUSTURYA,ALMANYA)
 1)- BELGRAT'IN ALINMASI(1521):
                  Macarlar'dan Belgrat'ın alınmasıyla Orta Avrupa'nın kapıları
                     Osmanlılar'a açıldı.
                   2)- RODOS ADASININ FETHİ(1522): Rodos Sain Jean Şövalyelerinin elinde buluyordu. Şövalyeler
                     Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Bu adanın alınmasıyla bu tehdit
                     ortadan kalktı.
                   3)- MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI(1526):
                      AÇIKLAMA: Bu sırada Avrupa'da Kutsal Roma Germen İmparatorluğu(Alman İmp.) ve başında
                  da ŞARLKEN
                           bulunmaktaydı. Şarlken Avrupa birliğini sağlamak amacıyla İspanya'yı ele
                  geçirmiş,
                           Fransa Kralı Fransuva'yı esir almıştı. Fransuva'nın annesinin isteği üzerine,
                  Kanuni
                           Fransa'ya destek olmak için II. Macaristan seferine çıktı ve Macarları Mohaç ovasında
                           yendi.
                      Mohaç Meydan Savaşı: Macar ordusuyla yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı.
                  (1526)
                                 Önemi: Bu zaferle Macaristan Osmanlı devletine bağlandı.
                  
                   NOT: Kanuni Macaristan'ı Osmanlı topraklarına
                  katmamış, himaye altına almıştır. Bunun nedeni Osmanlıların
                    Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında bir tampon bölge oluşturmak istemesidir.
                  
                   4)- I. VİYANA KUŞATMASI(1529):
                      Bu sırada Avusturya'nın başında Şarlken'in kardeşi FERDİNAND bulunmaktaydı.
                  Ferdinand Osmanlı
                     himayesindeki Macaristan'a saldırınca Kanuni Sultan Süleyman harekete geçerek Viyana'yı kuşattı.
                      Ancak;
                       a)- Kış mevsiminin yaklaşması,
                       b)- Ağır topların getirilmeyişi,
                       c)- Erzağın yetersiz oluşu... gibi sebeplerle kuşatmayı kaldırarak İstanbul'a
                  geri döndü.
                   5)- ALMANYA SEFERİ(1532)
                    Sebebi:
                   Avusturya Kralı Ferdinand'ın Kanuni'nin İstanbul'a geri dönmesinden sonra tekrar
                        Macaristan'a saldırması.
                    Sefer: 
                   Kanuni Ferdinand ve Şarlkenle bir meydan savaşı yapmak umuduyla Almanya içlerine kadar
                        ilerledi. Ancak Şarlken ve Ferdinand karşısına çıkma cesareti gösteremeyince İstanbul'a
                        döndü.
                     İSTANBUL ANTLAŞMASI(1533):
                       Ferdinand'ın barış isteği üzerine İLK Osmanlı-Avusturya Antlaşması İstanbul'da
                  imzalandı(1533).
                       Maddeleri:
                        1- Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacak.
                        2- Avusturya elinde tuttuğu Macar toprakları için Osmanlılar'a vergi verecek.
                        Önemi: Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki üstünlüğünün bir kanıtıdır.
                  
                   NOT: Bu üstünlük 1606 yılında yine Osmanlı
                  Devleti ve Avusturya arasunda imzalanacak olan ZİTVATOROK
                     antlaşmasıyla sona erecektir.
                  
                   6)- OSMANLI-FRANSIZ İLİŞKİLERİ
                  VE KAPİTÜLASYONLAR (1535)
                     İlk Osmanlı-Fransız ilişkisi Fransa kralı I. Fransuva'nın Almanya İmparatoru (Kutsal
                  Roma Germen)
                     Şarlken ile yaptığı savaşta esir düşmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine
                  Fransuva'nın annesi dönemin
                     en güçlü devleti Osmanlı Devletinden yardım istemişti(1525). Bunun üzerine Kanuni Macaristan
                     seferine çıkarak Mohaç'da Macarları yenmiş, sonrada Avusturya ve Almanya seferlerine çıkmıştı.
                     Kapitülasyonlar: Ticaret,hukuk, gümrük gibi alanlarda devletlerin birbirlerine tanıdıkları
                             imtiyazlardır.
                     Kanuni Sultan Süleyman 1535'de Fransızlar'la KAPİTÜLASYON antlaşması imzalamıştır.
                      KAPİTÜLASYONLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ
                  NOTLAR:
                      1)- İlk ticari ayrıcalıklar Fatih döneminde Venediklilere verilmiştir.
                      2)- Kanuni'nin Fransızlarla kapitülasyon antlaşması yapmasının nedeni, Şarlken'e karşı
                  Fransa'yı
                        güçlü kılarak, Avrupa hırıstiyan birliğinin oluşmasını önlemekti.
                      3)- Bu antlaşma süresiz değildi. İki hükümdarın yaşadığı dönemde geçerli olacaktı.
                  Ancak
                        Kanuni'nin ölümünden sonra Fransızlar'ın isteğiyle 5 kez yenilenmiş ve I. Mahmut döneminde
                        1740'da sürekli hale getirilmiştir.
                      4)- Devletin gücünü koruduğu dönemlerde önemli bir sorun yaratmayan kapitülasyonlar, devletin
                        gücünün azalmasına paralel olarak ve Avrupa'da sanayinin gelişmesiyle önemli bir sorun
                        olmuştur.
                      5)- Başlangıçta sadece Fransızlar'a verilen bu haklar genişletilerek, diğer Avrupa devletlerine
                        de verilmiştir.
                      6)- 1923 Lozan Antlaşmasıyla Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
                  C)- DENİZLERDE GELİŞMELER:
                   1)- RODOS ADASININ FETHİ(1522): Rodos Sain Jean Şövalyelerinin elinde buluyordu. Şövalyeler
                     Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Bu adanın alınmasıyla bu tehdit
                     ortadan kalktı.
                   2)- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN OSMANLI HİZMETİNE
                  GİRMESİ :
                      Barbaros Akdeniz'de faaliyet gösteren bir Türk korsanı idi. Kuzey Afrika'da başarılar kazanmış
                     ve Osmanlılardan aldığı destek kuvvetlerle CEZAYİR'e sahip olmuştu. Osmanlı Donanması,
                  kara ordusu
                     kadar güçlü değildi. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman Barbaros'u Osmanlı Hizmetine girmeye çağırdı.
                     Barbaros'un bu teklifi kabul etmesiyle Osmanlı donanması güçlenirken, Cezayir de Osmanlı
                     topraklarına katılmış oldu.
                   3)- PREVEZE DENİZ SAVAŞI(1538):
                      Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla, Andrea Dorya komutasındaki Haçlı
                     donanması arasında yapılan bu deniz savaşını Osmanlı Devleti kazandı.
                     Önemi: Preveze deniz zaferiyle Akdenizdeki Osmanlı Egemenliği kesinlik kazanmış, Akdeniz bir Türk
                        gölü haline gelmiştir.
                   4)- NİCE(NİS) KUŞATMASI: Bu arada Fransa ile Şarlken arasında savaşlar devam ediyordu. Barbaros
                     Fransa'ya yardım amacıyla Fransız donanmasıyla birleşerek Nis'i kuşattı ve kaleyi
                  ele geçirdi.
                   5)- TRABLUSGARP'IN ALINMASI(1551): Sinan Paşa ve Turgut Reis 1551 yılında Malta Şövalyelerinin
                  elindeki
                     Trablusgarp'ı aldı.
                   6)- CERBE DENİZ SAVAŞI (1559): Andrea Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile Turgut Reis ve Piyale
                     Paşa'nın komutalarındaki Osmanlı kuvvetleri arasındaki bu deniz savaşını Osmanlılar
                  kazandı.
                     Önemi: Bu zaferle Akdenizdeki Osmanlı Egemenliği pekişti.
                   7)- HİNT DENİZ SEFERLERİ (1538-1553)
                     Sebepleri:
                      a)- Coğrafi keşifler sonucu baharat yolu önemini yitirmiş, Avrupalılar Ümit Burnu yoluyla ticaret
                       yapmaya başlamışlardı. Portekizliler Hint Okyanusu'nda egemenlik kurmuşlardı.
                      b)-Hindistandaki GÜCERAT İSLAM DEVLETİ'nin Portekizliler'e karşı Osmanlılardan yardım
                  istemesi.
                       Seferler: Osmanlı Devleti 1538-1553 yılları arasında bu bölgeye seferler düzenledi.
                            Portekizlilerle savaştı. Ancak kesin bir üstünlük sağlayamadı. Yemen, Aden, Sudan
                  ve
                            Habeşistan'ın bazı kısımları bu seferler sırasında Osmanlı
                  topraklarına katıldı.
                     Hint Seferlerinin Başarısız Olma Sebepleri:
                      a)- Osmanlı Devlet adamlarının hint yoluna gereken önemi vermemeleri,
                      b)- Osmanlı gemilerinin Okyanus şartlarına dayanıklı olmaması,
                      c)- Gücerat Sultanlığının Osmanlı Devleti'ne gereken yardımı yapmaması.
                  
                     NOT: Osmanlı Padişahlarının halife
                  olarak ilk yardım ettikleri müslüman ülke Gücerat'dır.
                  
                  D)- OSMANLI-İRAN (SAFEVİ) İLİŞKİLERİ(1534-1555)
                     Kanuni Sultan Süleyman Döneminde İran üzerine 1534-1555 yılları arasında üç sefer yapılmış,
                  İran
                  Şahının barış istemesi üzerine savaşlar sona ermiştir. Sonuçta İki Devlet arasında
                  AMASYA ANTLAŞMASI
                  imzalanmıştır(1555).
                     AMASYA ANTLAŞMASI(1555): Bu antlaşmayla Tebriz, Azerbeycan'ın büyük kısmı, Doğu
                  Anadolu ve Irak
                                  Osmanlılar'a bırakılmıştır.
                  
                       NOT: Amasya Antlaşması ilk Osmanlı-İran
                  Antlaşmasıdır.
                  
                  KANUNİ'NİN SON SEFERİ VE ÖLÜMÜ: Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferini düzenlemiş ve Zigetvar
                  kalesini kuşatma sırasında ölmüştür. (1566).
                  
                       II.SELİM DÖNEMİNİN SİYASİ
                  OLAYLARI
                             (1566-1574)
                  SOKULLU MEHMET PAŞA :
                   AÇIKLAMA:
                  Kanuni'nin son iki yılında sadrazam olan Sokollu Mehmet Paşa, bu görevine II.Selim ve III.
                  Murat zamanlarında da devam ettiğinden, 1564-1579 yılları arasındaki döneme "Sokullu Mehmet Paşa
                  Devri"
                  denir. Sokollu'nun 1579'da ölümüyle Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devri sona ermiş sayılır.
                  1)- SAKIZ ADASININ FETHİ(1566): Batı Anadolu kıyısında bulunan bu ada Cenevizlilerin elinde
                  bulunuyordu.
                    Kaptan-ı Derya Piyale Paşa komutasındaki donanma 1566 yılında Sakız Adasını fethetti.
                    Önemi: Batı anadolu kıyılarının güvenliği sağlandı ve Cenevizli korsanlara darbe
                  indirilmiş oldu.
                  2)- KIBRIS'IN FETHİ(1571):
                    Sebebi:
                  Venediklilerin elinde bulunan bu ada Mısır-Suriye-Anadolu deniz yolu üzerine bulunuyordu.
                        Osmanlıların Doğu Akdeniz'e tam hakim olabilmeleri ve Nısır-Suriye deniz yolunu güven
                  altına
                        almaları için bu adayı fethetmeleri gerekiyordu.
                    Fetih:
                  Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ve vezir Lala Mustafa paşa komutasındaki Osmanlı
                        Ordusu 1570'de adaya çıktı. 1571'de Kıbrıs fethedildi.
                    Önemi:
                  Kıbrıs'ın fethiyle; Suriye-Mısır-Anadolu deniz yolu güvenlik altına alındı. Osmanlıların
                  doğu
                        Akdeniz deniz ticaret yolunun tam olarak kontrolünü sağladılar.
                  3)- İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI(1571):
                    Sebep:
                  Osmanlıların Kıbrıs'ı almaları üzerine Avrupa Devletlerinin bir haçlı donanması hazırlayarak
                        harekete geçmeleri.
                    Savaş: Don Juan komutasındaki haçlı donanması ile Kaptan-Derya Müezzinzade Ali Paşa komutasında
                        Osmanlı donanması arasında İnebahtı Körfezinde gerçekleşen deniz savaşında
                  Osmanlılar ağır
                        bir yenilgiye uğradı. Sadece Uluç Ali Paşa(Kılıç Ali Paşa) komutasındaki gemiler
                  İstanbul'a
                        geri dönebildi.
                    Önemi:
                  Osmanlı Devleti bu ağır yenilgiye rağmen kısa zamanda yeni bir donanma oluşturarak, Akdeniz'e
                        açıldı. Yeniden Akdenizde üstünlüğü ele geçirdi.
                  4)- TUNUS'UN FETHİ(1574): Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa komutasındaki kuvvetler 1574'de İspanyolların
                    elindeki Tunus'u fethettiler.
                  5)-DON-VOLGA KANALI PROJESİ: Sokollu Mehmet Paşa Karadeniz'e dökülen Don nehri ile Hazar denizine
                  dökülen Volga nehirleri arasında bir kanal açarak iki denizi birleştirmeyi düşündü.
                    Böylelikle:
                    1)- Ruslar'ın Karadeniz'e girmeleri engellenecek,
                    2)- İran kuzeyden de kontrol edilecek,
                    3)- Orta asya Türklerine erişilebilecekti.
                    SONUÇ: Kanalın ancak üçte biri kazılabildi. Rusların saldırıları, Kırım hanının
                  isteksiz kalması
                       gibi nedenlerle proje gerçekleştirilemedi.

Anasayfa