Make your own free website on Tripod.com

besmele.gif

ANASAYFA | Namaz Hocasi | Hz. MUHAMMED (S.A.S) | Esma-ul Hüsna | KUR'AN-I KERIM | Osmanli Tarihi | Ibretlik Resimler | Sami Yusuf
Kurulus Devri

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA
 1)- ANADOLU:
                  Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmiş, Moğol
                  İlhanlılara bağlı duruma gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların
                  atadığı birer vali
                  durumundaydı. Bu siyasi boşluk ortamında Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu.
                   2)- ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ:
                  Karamanoğulları, Germiyan oğulları, Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşe
                  oğulları,Saruhanoğulları,Candaroğulları, Hamit oğulları ve Osmanlı beyliği
                  kurulmuştu. Bu
                  beylikler de başlangıçta İlhanlılara bağlıydılar. Anadolu Selçuklu Devletinin yıklımasıyla
                  bu
                  beylikler arasında Anadolu hakimiyeti konusunda mücadele başladı.
                   3)- BİZANS:
                  13. yüzyıla girildiğinde sınırları küçülmüş, eski askeri ve ekonomik gücü kalmamıştı.
                  Taht
                  kavgalarının yarattığı istikrarsız bir dönemi yaşıyordu. Halk TEKFUR(Vali)ların
                  ağır vergileri
                  altında eziliyordu.
                  4)- TRABZON RUM İMPARATORLUĞU:
                  IV. Haçlı seferi sonunda Haçlıların istanbul'u işgal etmeleri üzerine Bizans'tan kaçanlar
                  tarafından Trabzon ve çevresinde kurulmuştu. 13. yüzyılda İlhanlı baskısı altındaydı.
                   5)- İLHANLI DEVLETİ:
                  Cengiz İmparatorluğunun parçalanmasıyla İran'da kurulan TÜRK-MOĞOL devletidir. Dönemin en güçlü
                  devletlerindendir.
                  6)- ALTINORDA DEVLETİ:
                  Cengiz İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla Karadeniz'in kuzeyinde kurulan Türk devletidir.
                   7)- BALKANLARIN DURUMU:
                  Balkanlarda güçlü bir devlet yoktu. 13. yüzyılda Balkanlarda başlıca şu devlet ve beylikler
                  vardı: Sırp,Bulgar, Macar devletleriyle; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Eflak-Boğdan, Erdel beyliği
                   8)- VENEDİK VE CENEVİZLİLER:
                  Denizci olan bu İtalyan devletlerinin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret kolonileri vardı.
                  
                   OSMANLI DEVLETİ'NİN KISA ZAMANDA BÜYÜMESİNİN
                  SEBEPLERİ
                  1)- Merkeziyetçi bir devlet anlayışına sahip olması (Ülke diğer Türk devletlerinden farklı olarak
                  hanedan üyeleri arasında bölünmemiştir.)
                  2)- Bir UC BEYLİĞİ olması (Gaza sebebiyle diğer beyliklerden destek görmüştür, beylikler arasındaki
                  mücadeleye başlangıçta katılmamıştır.)
                  3)- Bizansın, Balkanların ve Anadolunun karışıklık içinde bulunması
                  4)- Sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusunun ve askeri gücünün artması
                  5)- Osmanlı Devlet adamlarının yetenekli olması
                  
                  OSMANLI SİYASİ TARİHİNİN
                  DÖNEMLERE AYRILMASI
                   1-KURULUŞ DÖNEMİ:(1299-1453)
                   2-YÜKSELME DÖNEMİ(1453-1579)
                   3-DURAKLAMA DÖNEMİ:(1579-1683)
                   4-GERİLEME DÖNEMİ:(1699-1792)
                   5-DAĞILMA VE YIKILIŞ DÖNEMİ:(1792-1918)
                  
                  OSMANLI KÜLTÜR TARİHİNİN DÖNEMLERE
                  AYRILMASI
                   1)- Klasik Dönem  2)- Tanzimat Dönemi  3)- I. ve II. Meşrutiyet dönemleri
                  
                  
KURULUŞ DEVRİ(1299-1453)
KURULUŞ DEVRİ HÜKÜMDARLARI:
I.Osman, Orhan Bey, I.Murat, I.Bayezid(Yıldırım), I.Mehmet(Çelebi), II.Murat, II.Mehmet(Fatih) in ilk iki yılı
KAYI BOYU:
Osmanlılar oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptular. Kayılar Malazgirt Zaferi'nin ardından
Anadolu'ya gelmişler, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarakverilen Ankara yakınlarındaki KARACADAĞ yöresine yerleşmişlerdir. Burada bir süre kalan KayılarErtuğrul Gazi yönetiminde Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmişlerdir.
        OSMAN BEY DÖNEMİ (1281-1324)
                  
ÖNEMLİ OLAYLAR:
1)- Karacahisarı Bizanstan almış, uc beyliğine atanmıştır.
2)- Bilecik, inegöl, Yarhisar ve Yenişehri alarak, İzmite yaklaştı.
3)- Bizans Tekfurlarını KOYUNHİSAR savaşında yendi.
Koyunhisar savaşının sebebi: Osmanlıların İzmit'e yaklaşmalarından
korkuya kapılan Bizans Tekfurlarını anlaşarak Osmanlılar üzerine yürümesi.
Sonuçları ve Önemi: Bu savaşı Osmanlılar kazandı.Böylece Bursa'nın kuzeyi
hariç üç tarafıOsmanlı topraklarıyla çevrildi.
4)- Mudanya fethedilmiş, Bursa kuşatılmıştır.
Osman Gazi  
OSMAN BEY HAKKINDA: Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra beyliğin başına geçmiş,
                  
                  1320 den itibaren rahatsızlığı sebebiyle askeri harekatın başına oğlu Orhan Beyi geçirmişti.
                  Şeyh
                  Edebalinin kızıyla evlenmiş, ahilerin desteğini kazanmıştır. Türbesi Bursa'da GÜMÜŞLÜ
                  KÜMBET'dedir.
ORHAN BEY DÖNEMİ(1324-1362)

ÖNEMLİ OLAYLAR:
1)- Bursa'nın alındı(1326)
2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı.
3)- İznik ve Kocaeli fethedildi.
4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı.
5)- Rumeli'ye geçildi

Orhan Gazi
 1)- Bursa'nın fethi: Osman Gazi döneminde
                  başlayan kuşatma, tekfurun şehri teslimiyle son buldu.(1326)
                   2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329):
                      Sebep: Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları
                      Savaş: Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında
                  yapıldı (1329)
                      Sonuçları ve Önemi: Savaş Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. O güne kadar
                  dikkat çekmeyen
                                Osmanlılar ön plana çıktı.
                   3)- İznik ve Kocaeli'nin Fethi: Maltepe savaşından sonra İznik fethedildi, Kocaeli yarımadasının
                  fethi
                                   büyük ölçüde tamamlandı.
                   4)- Karesioğulları Beyliğinin Alınması: Karesi Bey'in ölümüyle, oğulları arasındaki
                  taht kavgasından
                                       yararlanan Orhan Bey bu beyliği Osmanlı sınırlarına kattı.
                        Önemi:
                         1)- Osmanlılar karesi topraklarına sahip olarak, Marmara kıyılarına ve Çanakkale boğazına
                           ulaştılar.
                         2)- Osmanlılar Karesi Donanmasına sahip oldular.
                         3)- Hacı İlbey, Evrenus Bey, Ece Halil gibi değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine
                           girdiler.
                         4)- Osmanlılar Rumeli'ye geçmeyi düşünmeye başladılar.
                  
                   5)- Rumeli'ye Geçiş:
                     Rumeli'ye Geçişi Kolaylaştıran
                  Sebepler:
                       1)- Osmanlıların Karesi topraklarına ve Donanmasına sahip olması.
                       2)- Osmanlıların Hırıstiyanlara ait topraklara sahip olma ideali (Gaza).
                       3)- Türkmenlere Yurt bulma ihtiyacı.
                       4)- Bizans'ın Balkan milletlerine karşı Orhan Beyden yardım istemesi.
                     OLAY: Bizans İmparatoru Kantakuzen Edirne'yi kuşatan Sırp ve Bulgarlara karşı
                   Orhan Bey'den
                        yardım istedi. Orhan Bey bunun üzerine oğlu Süleyman Paşa'yı yardıma gönderdi. Edirne'yi
                        kuşatan Sırp ve Bulgarları yenen Süleyman Paşa'nın yardımlarına karşılık
                  Bizans Gelibolu
                        Yarımadası'ndaki ÇİMPE kalesini Osmanlılara verdi.(1353)
                  
                    NOT: Çimpe kalesi Osmanlıların Balkanlardaki
                   fetihleri için önemli bir üs olmuştur.  
                  
                  ORHAN BEY DÖNEMİNDE RUMELİ'DEKİ FETİHLER:
                    Orhan bey'in oğlu Süleyman Paşa Gelibolu'yu ele geçirerek Keşan, Malkara, Tekirdağ, Çorlu ve
                    Lüleburgaz'ı fethetmiştir.
                  
                  ORHAN BEY DEVRİNDE DEVLET TEŞKİLATINDAKİ GELİŞMELER:
                    1)- Geçici divan teşkilatı kuruldu.
                    2)- YAYA ve MÜSELLEM adıyla ilk düzenli ordular oluşturuldu.
                    3)- İznik'de ilk Osmanlı Medresesi kuruldu.
                  
                  OSMANLILARIN RUMELİ'DEKİ İSKAN SİYASETİNİN
                  ÖZELLİKLERİ:
                    1)- Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerleştirilir, böylece bunların yerleşik hayata
                      geçmeleri sağlanırdı.
                    2)- Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere iskan
                      edilirlerdi.
                    3)- Göçmenler iskan yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay
                      olurdu.
                    4)- İskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
                  
                  
        I. MURAT DÖNEMİ (1362-1389)
                  
                   Orhan Bey'in ölümüyle yerine oğlu I.Murat (Hüdavendigar) geçti.
                  
                  I. MURAT DÖNEMİNDE ANADOLUDA GELİŞMELER:
                   1)- Ankara Karamanoğullarından geri alındı.
                   2)- Oğlu Yıldırım Bayezıd'ı Germiyan Beyi'nin kızıyla evlendirerek onlardan Kütahya,
                  Tavşanlı, Simav
                     ve dolayları çehiz olarak alındı.
                   3)- Hamitoğullarından Eğridir ve çevresi satın alındı.
                   4)- Karaman Beyi Alaaddin Ali Beyle kızını evlendirerek dostluk kurmaya çalıştı. Ancak
                     Karamanoğullarının düşmanca tavırlarını sürdürmeleri üzerine harekete geçerek, Karamanoğullarını
                     yendi. Alaaddin Ali Bey'i affederek barış yaptı.
I. MURAT DÖNEMİNDE BALKANLARDA GELİŞMELER:
1)- Edirne(1362) ve Filibe'nin Fethi,
2)- Sırpsındığı Savaşı (1364)
3)- Çirmen Savaşı (1371):( Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlılar kazandı.)
4)- I. Kosova Savaşı (1389)
EDİRNE VE FİLİBE'NİN FETHİ: I. Murat'ın ilk hedefi Edirne olmuştur. Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu 1362 yılında Edirne'yi fethetmiştir. Ardından Filibe alınmıştır.
I. MURAT
 NOT: Edirne'nin Fethinin Önemi:  Sırp
                  ve Bulgarların Bizansla bağlantısı kesildi.
                   
                  SIRPSINDIĞI SAVAŞI (1364):
                   Sebep: Edirne ve Filibe'nin Osmanlıların eline geçmesi Sırp ve Bulgarları rahatsız
                  etmiş, bunların
                       papaya başvurmaları üzerine Balkan Devletlerinden oluşan (Sırp, Bulgar, MAcar, Eflak-Boğdan
                  ve
                       Bosnalılar) bir Haçlı ordusu kurulmuştur.
                   Savaş: Haçlı Ordusunu HACI İLBEY komutasındaki bir akıncı birliği
                  ani bir baskın sonucu yok etmiştir.
                   Önemi: a)- Bu zaferle Balkan Devletleri üzerindeki Macarların etkisi kırılmış,
                  Türklerin Balkanlardaki
                             ilerlemeleri hız kazanmıştır.
                          b)- Zaferden sonra Edirne başkent yapılmıştır.
                  I. KOSOVA SAVAŞI (1389):
                   Sebep: Osmanlıların Balkanlarda ilerleyişini durdurmak için Sırp Kralı LAZAR'ın
                  öncülüğünde Haçlı
                          Ordusunun kurulması.
                   Sonuç: I. Murat komutasındaki Osmanlı Ordusunun zaferiyle sonuçlandı. I. Murat şehit
                  oldu, yerin
                          oğlu Yıldırım Bayezıd geçti.
                  
                  I. MURAT DÖNEMİNDE DEVLET TEŞKİLATINDAKİ
                  GELİŞMELER:
                    1)- Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirildi.
                    2)- Kapıkulu Ocakları kuruldu.
                  
                  
YILDIRIM BAYEZIT DÖNEMİ (1389-1402)

ÖNEMLİ OLAYLAR:
1)- Niğbolu Savaşı(1396),
2)- Anadolu'da Türk Birliğinin Sağlanması,
3)- İstanbul Kuşatmaları,
4)- Ankara Savaşı (1402)

1)-NİĞBOLU SAVAŞI (1396):
Yıldırım Bayezıd
  Sebepleri: a)- Kuşatma
                  altında bulunan Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi,
                          b)- Macarlar'ın Osmanlıların Balkanlar'daki ilerleyişi karşısında papadan
                  yardım istemesi.
                    Savaş  : Avrupa Devletlerinin ordularından oluşan (Macar, Fransız, Alman, İngiliz,Polonya,
                          Venedik ve diğerleri)Haçlı ordusunun Niğbolu kalesini kuşatması üzerine, Yıldırım
                  Bayezid
                          İstanbul kuşatmasını kaldırarak, Niğbolu önlerinde Haçlı ordusunu yendi.
                    Önemi  : a)- Bu zaferden sonra bulgaristan tamamen Türk topraklarına katıldı.
                           b)- Bu zafer Anadolu Türk Birliğinin sağlanmasında da etkili oldu.
                           c)- Mısır'daki halife Yıldırım'a "Rum Diyarının Sultanı" ünvanını
                  verdi.
                  
                   2)- ANADOLU'DA TÜRK BİRLİĞİNİN
                  SAĞLANMASI:
                     Hatırlanacağı gibi anadolu'da Türk birliğinin sağlama çabaları Orhan Bey zamanında
                  başlatılmış, bu
                   dönemde Karesi beyliği Osmanlılara bağlanmış, Ankara Ahilerden alınarak Osmanlı topraklarına
                   katılmıştı.
                     I. Murat devrinde beyliklerle akrabalık yoluyla dostluk kurulmaya çalışılmış, Germiyanoğullarından
                   çehiz olarak bazı topraklar alınmış, Karaman Bey'i akrabalığa rağmen düşmanca davranışlarını
                   sürdürünce üzerine sefer düzenlenmiş, yine Hamitoğullarından para karşılığı bazı
                  topraklar satın
                   alınmıştı.
                     YILDIRIM BAYEZID Anadolu birliğini sağlamak için iki sefer düzenledi. Bu seferler sonucunda:
                     a)- Batı Anadolu'daki beyliklerden Germiyan, Aydın,Saruhan, Menteşe ve Hamitoğullarına son verildi.
                     b)- Candaroğullarına son verildi.
                     c)- Kadı Burhanettin Beyliği (Eretna devleti) ile yapılan KIRKDİLİM savaşında Osmanlı
                  kuvvetleri
                       yenildi. Şehzade Ertuğrul şehit oldu. Kadı Burhaneddin'in Akkoyunlu Devletiyle yaptığı
                  savaşta
                       ölmesi üzerine bu beyliğin toprakları da Osmanlılara katıldı.
                     d)- 1401 yılında Karamanoğullarına son verildi.
                     e)- Dulkadir oğulları Beyliği Osmanlılara bağlandı.
                  
                   3)- İSTANBUL KUŞATMALARI:
                     Yıldırım Bayezıd 1291-1400 yılları arasında İstanbul'u 4 kez kuşatmış,
                  bu kuşatmalar sırasında
                     Bizans'a Karadenizden gelecek yardımı engellemek için boğazın Anadolu yakasına Anadolu
                     Hisarını(Güzelcehisar) yaptırdı.
                     Bu kuşatmaların başarısız
                  olma sebepleri:
                      a)- Karamanoğullarının problem çıkarması
                      b)- Haçlı Saldırıları (Niğbolu)
                      c)- Timur tehlikesi
                  
                   OSMANLI-BİZANS ANTLAŞMASI: Yıldırım
                  Timur tehlikesinin belirmesi üzerine Bizans ile anlaşma
                                         imzalayarak 4. kuşatmayı kaldırdı. Bu antlaşmaya göre:
                     a)- İstanbul'da Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacak.
                     b)- Türkler ticaret amacıyla serbestçe İstanbul'a girebilecek.
                     c)- İstanbul'da Türklerin davalarına bakmak için kadı bulunacak.
                     d)- Bizans Osmanlı Devletine vergi verecek.
                  
                  4)- ANKARA SAVAŞI (1402):
                    15. yüzyıl başlarında Osmanlılar doğuda Memlük ve Timur Devletiyle komşu olmuşlardı.
                  Timur Çağatay
                  Hanlığına son vererek büyük bir devlet kurmuş, Altınorda devletinin parçalanmasına yol açmış,
                  İran,Irak
                  ve kuzey Hindistan'ı topraklarına katıp, 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya
                  başlamıştı.
                   ANKARA SAVAŞININ SEBEPLERİ:
                    a)- Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu Beylerinin Timur'a sığınarak,
                  onu kışkırtmaları.
                    b)- Timur tarafından toprakları alınan Irak hükümdarı Celayiroğlu Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı
                      Kara Yülük Osman'ın Yıldırım'a sığınmaları
                    c)- Timur'un Çin'e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi.
                    d)-Timur'un Osmanlı'dan kabul edilemez istekleri.
                  
                   NOT: Timur Yıldırım Bayezıt'dan
                  Anadolu Beylerinin topraklarını iade etmesini, Celayiroğlu Ahmet
                        ve Kara Yülük Osman'ın kendisine teslim  edilmesini, Osmanlı Devletinin kendisine
                        bağlılığını bildirmesini istemişti.
                  
                   SAVAŞ: İki ordu arasında savaş, Ankara'da Çubuk ovasında yapıldı.
                  KARATATARLAR'ın ve Anadolu
                      beylikleri askerlerinin saf değiştirmesi Osmanlı ordusunun savaşı kaybetmesine ve Yıldırım
                      Bayezıt'ın esir düşmesine neden oldu.
                   SONUÇLARI:
                    a)- İlk ve son kez bir Osmanlı padişahı savaşta esir düştü.
                    b)- Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.
                    c)- Anadolu Türk birliği yeniden bozuldu, beylikler yeniden kuruldu. (Karesi ve Kadı Burhaneddin
                      beylikleri hariç)
                    d)- Balkanlar'da Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu, hatta bazı topraklar kaybedildi.
                    e)- Bizans'ın alınması 50 yıl gecikti.
                  
                           FETRET DEVRİ (1402-1413)
                  
                    Timur'un asıl amacı kendisine rakip olabilecek büyük bir Osmanlı Devleti'nin oluşmasını
                  engellemekti. Bu nedenle savaşı kazandıktan sonra Anadolu Beylerinin topraklarını geri vererek, Anadolu
                  Türk birliğini parçaladı. Osmanlı ülkesini Yıldırım'ın oğullarına bıraktı.
                  
                   Timur'un Anadolu'dan çekilmesinden sonra Yıldırım  Bayezid'in 4 oğlu arasında başlayan ve
                  11 yıl süren 
                   taht kavgası dönemine Osmanlı Tarihinde FETRET DEVRİ denir.                       
                  
                  
I.MEHMET (ÇELEBİ MEHMET) DÖNEMİ (1413-1421)

Kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebiyle giriştiği taht kavgasından başarıyla çıktı. Devleti
kardeşleriyle paylaşma fikrine katılmadı. Böylece Osmanlı Devletini parçalanma ve yıkılmakdan kurtardı. Bu nedenle Çelebi Mehmet devletin 2. KURUCUSU sayılır.
Çelebi Mehmet
 ÇELEBİ MEHMET DEVRİ ÖNEMLİ
                  OLAYLARI:
                     1)- Eflak Osmanlılara yeniden bağlandı.
                     2)- Venediklilerle İLK DENİZ SAVAŞI yapıldı.(1416) (Ancak bu savaşı Venedikliler kazandı.)
                     3)- Anadolu Türk birliğini yeniden sağlamaya çalıştı. ( Aydın ve Saruhan beyliklerini ortadan
                      kaldırdı. Candar ve Menteşe beylikleri Osmanlılara bağlandı. Karamanoğullarıyla
                  savaştı.)
                     4)- Şeyh Bedreddin ve Mustafa Çelebi isyanlarını bastırdı.
                  
                    ŞEYH BEDREDDİN İSYANI(1418-1420)
                      Osmanlı devletinde kazaskerliğe kadar yükselmiş olan Şeyh Bedreddin mülkiyetin ortak olduğu
                    şeklinde fikirlerle ve İslam'a aykırı düşüncelerle etrafına çok sayıda mürid topladı.
                  Fetret
                    döneminin oluşturduğu siyasi ve ekonomik bozukluklardan yararlanarak ayaklandı, sonunda yakalanarak
                    idam edildi.
                   
                    NOT: Şeyh Bedreddin İsyanı devletin
                  gücünü sarsan, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde meydana gelen
                         BABA İSHAK isyanına benzer.   
                   
                    MUSTAFA ÇELEBİ İSYANI (DÜZMECE MUSTAFA)
                      Timur Ankara savaşından sonra Yıldırım Bayezıt'ın oğlu şehzade Mustafa
                  Çelebiyi rehin alarak
                     yanında Semerkant'a götürmüştü. Timur'un ölümüyle serbest kalarak Anadolu'ya gelen Mustafa'nın
                     gerçek Mustafa olup olmadığı bilinmediğinden "Düzmece Mustafa" da denilmiştir. Mustafa Çelebi,
                     kardeşi Mehmet Çelebi'ye karşı taht kavgasına girmiş, ancak yenilerek Bizans'a sığınmıştır.
                     Çelebi Mehmet Mustafa'nın gözaltında tutularak kontrol edilmesi için Bizans'la anlaşmıştır.
                  
                  
II.MURAT DÖNEMİ (1421-1451)

II. Murat önce Bizans tarafından serbest bırakılan amcası Çelebi Mustafa( Düzmece Mustafa) isyanını bastırmış, Mustafa'yı ortadan kaldırdı. Sonra Mustafa'yı serbest bırakarak destekleyen Bizans'ı kuşattı. Ancak bu defa da Bizans ve Karamanoğullarının kışkırması sonucu ayaklanan Kardeşi Şehzade Mustafa ile uğraşmak zorunda kaldı.
II.Murat
   BALKANLAR'DAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR:
                  
                    1)- EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI(1444): Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinin oluşturduğu
                      Haçlı  ittifakına karşı
                  Osmanlı kuvvetleri başarısız olunca, bu antlaşma imzalanmıştır. Osmanlıların
                  bu
                      antlaşmayı imzalamak zorunda kalışlarının bir nedeni de Karamanoğullarının
                  problem çıkarmasıdır.
                       Edirne-Segedin Antlaşmasına göre:
                        a)- İki taraf 10 yıl savaşmayacak,
                        b)- Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olacaktı.
                  
                    NOT: Bu antlaşmadan sonra II.Murat yrini 12
                  yaşındaki oğlu II.Mehmet'e (Fatih) bıraktı. 
                  
2)- VARNA SAVAŞI (1444):
Sebep: II. Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmelesini fırsat bilen Haçlıların Edirne-Segedin
Antlaşmasını bozmaları.
Sonuç: II. Murat tekrar tahta geçerek Haçlı ordusunu Varna'da yendi.

3)- II. KOSOVA SAVAŞI (1448):
Osmanlıları Avrupa topraklarından atmak için Macarlar'ın öncülüğünde hazırlanan Avrupa
Devletlerinin kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu ağır bir yenilgiye uğradı.
Önemi:
a)- Balkanlardaki Osmanlı egemenliği kesinlik kazandı.
b)- Hırıstiyan Avrupa Türklere karşı bir daha Haçlı seferine girişemeyerek, savunmaya çekildi.
c)- İstanbul'un fethi kolaylaştı. (Fatih'in kuşatmasında Bizans, Avrupadan beklediği yardımı
bulamadı.)

 

Anasayfa